Društvo Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

KAJ: Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z Zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva.

KDO: Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Ne glede na navedeno pa gospodarska družba ne more ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, ki jo gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost. Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva.

KJE IN KAKO društvo ustanovim, KAJ POTREBUJEM in KOLIKO ME STANE najdete na spletni strani e-uprave.

Zavod Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

KAJ: Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno.

KDO: Zavod lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno. Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo.

KJE IN KAKO zavod ustanovim, KAJ POTREBUJEM in KOLIKO ME STANE najdete na spletni strani e-uprave.

Samostojni delavec v športu Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

ZASEBNI ŠPORTNI DELAVEC

Posameznik lahko opravlja dejavnosti na področju športa kot zasebni športni delavec, če je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev pri ministrstvu. Pogoji za pridobitev statusa zasebnega športnega delavca so:

 • ustrezna izobrazba ali ustrezna usposobljenost za opravljanje te dejavnosti,
 • licenca za opravljanje dejavnosti v športu, če je predpisana,
 • da mu s pravnomočno odločbo ni bilo prepovedano opravljanje te dejavnosti,
 • da obvlada slovenski jezik,
 • da ima stalno prebivališče v RS.
 

S statusom zasebnega športnega delavca lahko opravljate zgolj dejavnost, ki jo imate napisano v odločbi, ki jo boste prejeli od MŠŠ. Če izkazujete izpolnjevanje pogojev za več področij, lahko opravljate več dejavnosti, za katere izpolnjujete pogoje.

Razlike med statusom zasebnega športnega delavca in s. p. Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

 

Zasebni športni delavec

Samostojni podjetnik

Postopek registracije          

 • vlogo je potrebno oddati na MŠŠ (Ministrstvo za šolstvo in šport),
 • po prejemu odločbe s strani MŠŠ se je potrebno vpisati v PRS (poslovni register Slovenije) pri AJPES,
 • potem je potrebno oddati vlogo v davčni register ter prijavo za zdravstveno zavarovanje na ZZZS.
 • s. p. lahko registrirate preko spletne aplikacije eVem od doma ali pa preko vstopne točke VEM,
 • istočasno lahko oddate podatke za vpis v PRS, davčni register in se prijavite v ustrezna socialna zavarovanja

Obseg opravljanja dejavnosti

Opravlja lahko le tiste dejavnosti, ki so napisane v odločbi MMŠ.

Opravlja in registrira lahko več različnih dejavnosti.

Dodatni zaposleni

Ne more imeti dodatnih zaposlenih.

Lahko ima dodatne zaposlene.

Ponovno dokazovanje statusa

Po določenem obdobju je potrebno na MŠŠ ponovno zaprositi za status in dokazovati izpolnjevanje pogojev.

s. p. imaš dokler ga ne zapreš.

Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o. (http://www.ra-sora.si/).

Samozaposleni v kulturi Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Posameznik lahko opravlja dejavnosti na področju kulture kot samozaposleni v kulturi, če je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS. Pogoje za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi izpolnjuje, če:
 • samostojno opravlja specializiran poklic na področjih iz 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ni uživalec pokojnine,
 • ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.
 
Če samozaposlen v kulturi izpolnjuje še spodaj naštete pogoje, lahko zaprosi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna:
 • delo pomeni izjemen kulturni prispevek,
 • če gre za poklic, ki ga je potrebno, zaradi kadrovskih potreb v kulturi, posebej podpirati,
 • če dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo - višino dohodkovnega cenzusa ministrstvo objavi vsako leto najkasneje do konca februarja na svoji spletni strani.
 

Pravica velja le tri leta in jo je potrebno podaljševati. Več na spletni strani e-uprava.

Samostojni novinar Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Samostojni novinarji so novinarji, ki svojo dejavnost opravljajo kot samostojen poklic. To pomeni, da niso v delovnem razmerju oz. niso v delovnem razmerju za več kot polovični delovni čas oz. ne opravljajo druge samostojne poklicne dejavnosti. Postopke za vpis v razvid samostojnih novinarjev vodi Ministrstvo za kulturo. Za vpis v razvid samostojnih novinarjev mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,
 • opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic,
 • imeti dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid iz 12. člena Zakona o medijih,
 • imeti potrdilo, da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti.
 

Ostale informacije so dostopne na spletnem naslovu e-uprave.

Vsebinske razlike med društvom, zavodom in samostojnim delavcem Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Bistvene razlike med društvom, zavodom in samostojnim podjetnikom oziroma družbo z omejeno odgovornostjo.
 

Društvo

Zavod

S. p. / d. o. o.

Deluje ljubiteljsko in  neprofitno.

Deluje neprofitno.

Deluje profitno.

Dobiček se porablja za potrebe društva.

Dobiček se ne deli, ampak se porablja za delovanje zavoda.

Dobiček se deli med lastnike.

Za ustanovitev potrebni vsaj trije člani. Tri fizične ali pravne osebe.

Za ustanovitev potrebni vsaj trije člani. Tri fizične ali pravne osebe.

Ustanovitelj je lahko ena ali več oseb.

Lahko zaposluje.

Lahko zaposluje.

Lahko zaposluje.

Mora imeti temeljni akt.

Ima statut in pravila.

/

Je pravna oseba.

Je pravna oseba.

Je fizična (s.p.) ali pravna oseba (d.o.o.)

Društvo odgovarja z vsem svojim premoženjem.

 

Odgovarja tudi z lastnim premoženjem (s.p.). Odgovarja s premoženjem podjetja (d.o.o.)

Članstvo v društvu ni pravica in se ne deduje.

Ustanoviteljske pravice so prenosljive in dediči ustanovitelja (fizične osebe) lahko zahtevajo prenos teh pravice nase.

Lastništvo se deduje.

Več v Zakonu o društvih.

Več v Zakonu o zavodih.

Več v Zakonu o gospodarskih družbah.

Viri: zakoni, www.mladipodjetnik.si, www.artservis.org.