Demografske značilnosti prebivalcev

1. Osnovni podatki o prebivalstvu

Preglednica: Osnovni podatki o prebivalstvu, leto 2012
KazalnikObalno-kraška regija Goriška regijaSlovenijaPojasnilo h kazalniku
Število prebivalcev
         111.577
        119.230
     2.056.262
Število prebivalcev.
Delež prebivalstva v celotnem prebivalstvu Slovenije (v %)
               5,4
              5,8
 
Delež prebivalcev med vsemi prebivalci Slovenije.
Delež moških (v %)
             49,8
49,9
           49,5
Delež moških med vsemi prebivalci.
Delež žensk (v %)
             50,2
        50,1
              50,5
Delež žensk med vsemi prebivalci.
Delež tujih državljanov med prebivalci (v %)
8,3
4,4
4,3
Delež tujih državljanov med vsemi prebivalci.
Gostota naseljenosti 
           106,9
             51,3
             101,4
Povprečno število prebivalcev na km2 površine.
Vir: SURS, 2013.
 

2. Gibanje prebivalstva

Slika: Gibanje števila prebivalstva (leva os) in skupni prirast na 1000 prebivalcev (desna os) v obdobju 1990–2012 

Opomba: Na levi osi so prikazane kategorije označene s polno črto, na desni osi pa kategorije označene s črtkano črto. 

Vir: SURS, 2013.

Preglednica: Gibanje prebivalstva, leto 2012
KazalnikObalno-kraška regija Goriška regijaSlovenijaPojasnilo h kazalniku
Prvo prebivališče v tujini na 1.000 prebivalcev
217
87
111
Število prebivalcev, ki je imelo prvo prebivališče v tujini, na 1000 prebivalcev.
Zadnja selitev, priseljeni iz druge statistične regije na 1.000
167
113
139
Število prebivalcev, priseljenih iz druge statistične regije, na 1000 prebivalcev.

Vir: SURS, 2013.

3. Starostna struktura prebivalstva

Preglednica: Kazalniki starostne strukture prebivalstva, leto 2012
KazalnikObalno-kraška regija Goriška regijaSlovenijaPojasnilo h kazalniku
Delež prebivalcev (v %) starih
od 0 do 14 let
12,8
14
14,3
Delež prebivalcev v starostni skupini med vsemi prebivalci.
 
od 15 do 24 let
9,6
9,6
10,9
od 25 do 64 let
60,4
58,1
58
65 let in več
17,2
18,2
16,8
Povprečna starost v letih
43,2
43,2
42
Povprečna starost v letih.
ženske
44,7
44,9
43,5
Povprečna starost žensk v letih.
moški
41,7
41,5
40,4
Povprečna starost moških v letih.
Indeks staranja
134,5
130,6
118
Indeks staranja je razmerje med deležem starega prebivalstva (prebivalci stari 65 let in več) in deležem mladega prebivalstva (prebivalci stari od 0 do 14 let), pomnoženo s 100.
 ženske
164,4
161,6
145,7
moški
106,1
101,1
91,8
Sprememba indeksa staranja – 2012/2002
12,9
17,9
21,6
Sprememba v indeksu staranja v letu 2012 glede na leto 2002.
Koeficient starostne odvisnosti
43,5
48
45,6
Koeficient starostne odvisnosti je razmerje med številom prebivalcev, mlajših od 15 let ali starejših od 64 let, glede na število prebivalcev starih 15 do 64 let (delovno sposobni prebivalci), pomnoženo s 100.

Vir: SURS, 2013.

Slika: Starostna piramida prebivalstva, v %, julij 2012


Vir: SURS, 2013.

4. Izobrazbena struktura prebivalstva

Preglednica: Kazalniki izobrazbene strukture prebivalstva, leti 2011 in 2012
KazalnikObalno-kraška regija Goriška regijaSlovenijaObdobjePojasnilo h kazalniku
Izobrazbena struktura prebivalstva starega 15 let ali več (v %)    2012  
nedokončana osnovna šola 5,1 4,4 4,2  

Delež prebivalcev, starih 15 let ali več.     

osnovna šola 22,9 26,7 23,9  
nižja in srednja poklicna šola 21,5 23,4 22,8  
srednja strokovna in splošna šola 31,1 27,5 30,3  
visoka dodiplomska izobrazba  8,6 8,0 8,1  
visoka podiplomska izobrazba 10,9 10,0 10,7  
Prebivalci (19−24 let) z osnovnošolsko izobrazbo (v %) 17,0 17,3 14,5 2012 Delež prebivalcev, starih od 19 do 24 let z osnovnošolsko izobrazbo.
Prebivalci (30−49 let) s terciarno izobrazbo (v %) 27,9 27,1 27,8 2012 Delež prebivalcev s terciarno izobrazbo med vsemi prebivalci, starimi od 30 do 49 let.
Magistri in doktorji znanosti na 1.000 prebivalcev s terciarno izobrazbo 56 47 72 2011 Število magistrov in doktorjev znanosti na 1.000 prebivalcev s terciarno izobrazbo.
Število študentov na 1000 prebivalcev 40,7 53,8 50,6 2011 Število študentov na 1.000 prebivalcev.
Študenti med prebivalci, starimi 19-26 let (v %) 46,0 66,0 52,5 2011/2012 Delež študentov med prebivalci, starimi od 19 do 26 let.
Vir: SURS, 2013.
 

5. Gospodinjstva

Preglednica: Kazalniki strukture gospodinjstev, let0 2011
KazalnikObalno-kraška regija Goriška regijaSlovenijaPojasnilo h kazalniku
Število gospodinjstev 45.712 46.309 813.531 Število gospodinjstev.
Tip gospodinjstva (v %)   
enočlanska 35,5 31,5 32,8

Delež med vsemi gospodinjstvi v regiji.   

veččlanska  64,5 68,5 67,3
družinska 61,2 66,3 64,8
nedružinska 3,3 2,2 2,5
Povprečna velikost gospodinjstva 2,4 2,5 2,5 Povprečna velikost gospodinjstva v članih.
Struktura gospodinjstev po velikosti (v %)    
1 član 35,5 31,5 32,8

Delež gospodinjstev med vsemi gospodinjstvi.     

2 člana 24,0 23,5 24,6
3 člani 18,2 18,8 18,3
4 člani  14,6 17,1 15,7
5 članov  4,6 5,8 5,4
6 + članov 3,0 3,3 3,2
Tri ali več generacijska gospodinjstva (v %) 7,5 6,8 7,1 Delež gospodinjstev, v katerih živijo tri ali več generacij.
Gospodinjstva z vsaj enim članom s terciarno izobrazbo (v %) 29,5 28 28,4 Delež gospodinjstev, v katerih ima vsaj en član gospodinjstva terciarno izobrazbo.
Upokojenska gospodinjstva (v %) 22,4 25,1 22,9 Delež gospodinjstev, v katerih so vsi člani po statusu aktivnosti upokojenci.
Gospodinjstva z državljani RS in tujimi državljani (v %) 3,9 1,9 2,2 Delež gospodinjstev, v katerih sobivajo državljani Republike Slovenije in tuji državljani.
Priseljenska gospodinjstva (v %) 46,5 19,9 26,3 Delež gospodinjstev, v katerih prebiva vsaj en član ali njegov neposredni potomec s prvim prebivališčem v tujini.
Gospodinjstvo je najemnik stanovanja v (%) 9,8 7 9,4 Delež gospodinjstev, ki živi v najemniškem stanovanju.
Vir: SURS, 2013.
 

6. Družine

Preglednica: Kazalniki strukture družin, let0 2011
KazalnikObalno-kraška regija Goriška regijaSlovenijaPojasnilo h kazalniku
Število družin 30.633 33.017 567.347 Število družin.
Tip družine (v %)   
zakonski par brez otrok 22,2 22,1 22,1

Delež družin med vsemi družinami.     

zakonski par z otroki 41,1 48,1 41,8
mati z otroki 22,2 18,6 21,1
oče z otroki 4,7 3,9 4,1
zunajzakonska partnerja brez otrok 2,1 1,4 2,1
zunajzakonska partnerja z otroki 7,7 5,8 8,7
Struktura družin po številu otrok (v %)   
brez otrok 24,3 23,5 24,3

Delež družin med vsemi družinami.    

1 otrok 44,2 40,4 41,1
2 otroka 27,6 29,0 28,1
3 otroci 3,4 5,9 5,4
4 + otrok 0,5 1,2 0,9
Povprečna starost otroka (v letih) 19,6 19,5 18,6 Povprečna starost otroka v letih.
Družine z vsaj enim otrokom, mlajšim od 18 let (v % od družin z otroki) 48,1 48,4 51,3 Delež družin, v katerih je vsaj en otrok mlajši od 18 let, med vsemi družinami z otroki.
Oba zakonca/partnerja imata višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (v %) 10,3 9,6 10,8 Delež družin, v katerih imata oba zakonca ali partnerja višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, med vsemi družinami.
Oba zakonca/partnerja sta brezposelna (v %) 0,6 0,5 0,9 Delež družin, v katerih sta oba zakonca ali partnerja brezposelna, med vsemi družinami.
Prebivalci, stari 30−39 let, živijo s starši/z enim od staršev (v %) 29,5 26,7 23,9 Delež prebivalcev, starih 39-39 let, ki živijo s starši/z enim od staršev, med vsemi prebivalci.

Vir: SURS, 2013. 


Viri: