Kaj moram vedeti o varstvu pri delu? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Dolžnost vsakega delodajalca je poskrbeti za varne in zdrave delovne pogoje. Standarde in dolžnost delovanja predpisuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Delodajalec lahko samostojno poskrbi za varnost pri delu s tem, da zaposli strokovnega delavca ali pa naloge prenese na zunanjo strokovno službo (javni zdravstveni zavod oziroma fizična ali pravna oseba s koncesijo). Naloge varovanja zdravja pri delu pa poveri pooblaščenemu zdravniku. Vse dolžnosti delodajalca v skladu s pozitivnimi predpisi so hkrati pravice delavca. Stroške, ki s tem nastanejo, nosi delodajalec.

Delodajalec je dolžan delavce redno obveščati o vseh spremembah, ki so vezane na varno in zdravo delovno okolje.

Delodajalec je dolžan na področju varnosti in zdravja pri delu predvsem:
 • izdelati izjavo o varnosti z oceno tveganja (splošni akt delodajalca) v pisni obliki in skrbeti za spremembe, ki nastanejo kot posledica novih tveganj,
 • delavce teoretično in praktično redno oziroma po potrebi usposabljati za varno delo,
 • zagotoviti preglede delovne opreme,
 • pripraviti navodila za delo,
 • opraviti meritve mikroklime, prezračevanja, osvetlitve in hrupa v delovnem okolju,
 • zagotoviti delavcem ustrezna sredstva za delo in delovno opremo ter jih tudi redno vzdrževati,
 • spremljati stanje v zvezi z izvajanjem ukrepov za varno delo, s poškodbami in poklicnimi boleznimi,
 • namestiti ustrezne opozorilne oznake na delovni opremi in sredstvih za delo,
 •  napotiti delavce na predhodni ali obdobne zdravstvene preglede.

Kaj moram vedeti o varstvu pred požarom? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

V okvir varnega delovnega okolja spada tudi varstvo pred požarom. Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Standarde in dolžnost delovanja predpisuje Zakon o varstvu pred požarom.

Delodajalec je dolžan na področju varstva pred požarom predvsem:
 • Izdelati oceno požarne ogroženosti,
 • izdelati požarni red,
 • vzpostaviti in ažurno voditi evidence varstva pred požarom,
 • izdelati požarni in evakuacijski načrt,
 • redno usposabljati zaposlene na področju varstva pred požarom,
 • redno usposabljati zaposlene in osebe odgovorne za začetno gašenje ter izvajanje evakuacije;
 • izvajati funkcionalne preizkuse varnostne razsvetljave.