Prometna infrastruktura

Celotna obalno-kraška regija je dobro povezana z osrednjim delom Slovenije in z evropskimi prometnimi koridorji z avtocestama Koper–Ljubljana (A1) in Divača–Sežana–Trst (A3). Skupna dolžina avtocest in hitrih cest na področju regije znaša 82 km. Trenutno na področju regije poteka še gradnja hitre ceste Koper–Izola, po letu 2013 pa je načrtovana izgradnja srminske vpadnice oziroma povezave med avtocesto A1 in Luko Koper (DARS, 2013).

Slika: Avtoceste in hitre ceste v Sloveniji

Vir: DARS, 2013.

V goriški regiji je vpetost v avtocestno omrežje in s tem povezava do osrednje Slovenije in evropskih koridorjev slabša, še posebej v severnem delu regije, ki je reliefno zelo razgiban. Južni del regije z evropskimi koridorji in s preostalo Slovenijo povezuje hitra cesta Razdrto–Nova Gorica (v dolžini 45 km), ki poteka preko Vipavske doline in povezuje občine Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica. Cestno omrežje in povezanost s preostalimi regijami je slaba v severnem delu regije, še posebej v občinah Kobarid in Bovec (razdalja od Kobarida oziroma Bovca do priključka hitre ceste v Novi Gorici znaša 50 oziroma 72 km; najbližja avtocestna povezava do Kopra je preko hitre ceste v Italiji ob meji s Slovenijo).

Železniški promet na območju obravnavanih regij zaostaja za gospodarskimi potrebami. Dvotirna železnica je speljana le preko občin Divača in Sežana in je hkrati edina možna železniška povezava s sosednjo Italijo. Preko občin Hrpelje-Kozina in Koper je speljana enotirna elektrificirana železniška povezava z Luko Koper. Ker slednja ne zadošča potrebam pretovora, trenutno poteka modernizacija železniške proge Divača-Koper, do leta 2021 pa je na tej relaciji predvidena izgradnja novega drugega tira. Prav tako se načrtuje izgradnja hitre železniške povezave Trst-Sežana-Ljubljana-Zagreb.

Slika: Železniško omrežje v Sloveniji

Vir: Slovenske železnice, 2013.

Pomembno gonilo obalno-kraške regije predstavlja pristanišče Luka Koper, kjer poteka mednarodni tovorni in potniški promet. Luka Koper se umešča v V. panevropski koridor (Benetke – Trst/Koper – Ljubljana – Maribor – Budimpešta – Užgorod – Lvov – Kijev), ki obsega 3.270 km železniških prog, 2.850 km cest, pet letališč in tri pristanišča. Lega Luke Koper ob V. panevropskem koridorju ji prinaša strateško prednost, saj je prevoz tovorov iz srednje Evrope na Bližnji in Daljni vzhod za nekaj dni krajši kot iz zahodnoevropskih pristanišč (Kontić et al., 2008).

Luka Koper razpolaga s terminali za generalni tovor (kava, sladkor, papir, celuloza, magnezit, aluminij, profili, pločevine, cevi, tirnice, bela tehnika, projektni tovori ipd.), sadje in lahko pokvarljivo blago, les, živino, ostale razsute tovore (npr. rude, minerali, krmila, glinica), žito, tekoči tovor ter kontejnerski in RO-RO terminali. Kapacitete na posameznem terminalu so prikazane v spodnji preglednici. Največji obseg pretovora Luka Koper opravi na terminalih za sipke in razsute tovore in na kontejnerskem terminalu.

Slika: Ladijski pretovor v Luki Koper, 2011 in 2012

Vir: Luka Koper, 2013.

 
Preglednica: Kapacitete Luke Koper
Terminali in tovorKapaciteta
Kontejnerski in ro-ro terminal
letna kapaciteta pretovora: 750.000 TEU
Avtomobilski terminal
letna kapaciteta pretovora: 600.000 vozil
Terminal za generalne tovore
skladiščna kapaciteta: 134.000 m2 (večnamenska zaprta skladišča), 3.600 m2 (nadkrito skladišče), 40.000 m2 (odprte skladiščne površine)
Terminal za sadje
skladiščna kapaciteta: 25.800 m² (kondicionarno skladišče), 2.000 m² (hladilnica za globoko zmrzovanje), 1.800 ton/mesec (zorilnica za banane)
Terminal za les
letna kapaciteta: 1.500.000 m3
Terminal za minerale in rudnine
skladiščna kapaciteta: 120.000 ton
Terminal za žitarice in krmila
skladiščna kapaciteta: 60.000 ton (silos), 55.000 ton (trikotne/talne hale)
Terminal za glinico
skladiščna kapaciteta: 20.000 ton
Evropski energetski terminal
skladiščna kapaciteta: 500.000 ton (premog), 300.000 ton (železova ruda)
Terminal za tekoče tovore
skladiščna kapaciteta: 143.000 m3
Terminal za živino
skladiščna kapaciteta: 1.300 glav živine
Potniški terminal
 
Vir: Luka Koper, 2013.
 

Viri: