Razlike med s. p. in d. o. o. Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Obe obliki, samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjo, imata svoje prednosti in slabosti. V nadaljevanju si lahko ogledate vsebinske razlike med njima. Sicer pa je za pravo, tehtno odločitev o izbiri pravnoorganizacijske oblike treba upoštevati vse dejavnike in celoten položaj, v katerem se posamezni (potencialni) podjetnik nahaja. Potrebno je upoštevati obliko izbrane dejavnosti, poslovne cilje, interes podjetnika, pričakovane prihodke in dobiček ter davčni vidik.

S. P. (samostojni podjetnik)

D. O. O. (družba z omejeno odgovornostjo)

Samostojni podjetnik je posamezna fizična oseba, ki mora opravljati gospodarsko dejavnost trajno, samostojno in s pridobitvenim namenom.

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, ki jo ustanovijo družbeniki (najmanj 1, največ 50) s podpisom družbene pogodbe.

Fizična oseba.

Pravna oseba.

Ni ustanovnega kapitala.

Minimalni ustanovni kapital znaša 7.500 evrov.

Samostojni podjetnik za posle odgovarja s svojim premoženjem, tudi zasebnim.

Ločenost zasebnega in družbenega premoženja. Družbeniki odgovarjajo samo s svojim deležem v družbi.

Progresivna obdavčitev.

Obdavčitev po enotni davčni stopnji.

Obdavčitev dobička po dohodninski lestvici (16 %, 27 %, 41 %, 50 % - podatki za leto 2014).

Plačilo davka od dohodkov (17 % v letu 2014; predvidoma 15 % od 2015) plus davek na kapitalski dobiček (25 % - podatek za leto 2014), če si podjetnik izplača dobiček podjetja.

Dobiček je obdavčen po ZDoh-2 v okviru iz dohodka iz dejavnosti.

Dobiček je obdavčen po ZDDPO-2.

Razlika med prihodki in odhodki (dobiček) je plača podjetnika.

Razlika med prihodki in odhodki je dobiček podjetja.

Podjetnik lahko s sredstvi na računu prosto razpolaga.

Denarna sredstva na računu so "od podjetja", z njimi posameznik ne more prosto razpolagati.

Prosto razpolaganje podjetnika s prisluženim denarjem oziroma s sredstvi na računu.

Prisluženi denar je denar podjetja.

Ker je dobiček plača, se ne šteje kot strošek, razen plače morebitnih zaposlenih.

Plača oziroma plače so strošek.

V strošek se štejejo pavšalni prispevki, strošek kilometrine in malica.

Celotna plača predstavlja strošek za podjetje. Malica in potni stroški predstavljajo strošek podjetja.

Knjigovodstvo se lahko vodi enostavno ali dvostavno oziroma v obliki z normirani stroški.

Voditi je potrebno dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodstvo.

Brezplačna ustanovitev.

Brezplačna ustanovitev. Zahtevani postopek pri notarju se plača po notarski tarifi.

Nosilec poslovne ideje je podjetnik sam.

Nosilcev poslovne ideje je lahko več.

Zakoniti zastopnik podjetja (s.p.) je podjetnik oziroma nosilec s.p.

Zakonitega zastopnika (direktorja) določijo lastniki podjetja. Ni nujno, da je zakoniti zastopnik tudi lastnik podjetja.

S. p. velja za nekoliko manj kredibilno obliko podjetja.

D. o. o. ima navadno večjo kredibilnost pri poslovanju.

Primernejši za manjše letne dobičke; do 15.000 €.

Primernejši za večje letne dobičke; nad 15.000 €.

Primeren za podjetje z do tremi zaposlenimi delavci.

Primeren za podjetja z več kot tremi zaposlenimi delavci.

Težje je pridobiti posojilo pri banki.

Lažje dobi kredit pri banki.

Težje je uspeti pri prijavah na razpise.

Lažje se prijavi na razpise.

Primeren za podjetnike začetnike, ki v začetku svoje poti ne pričakujejo velikih dobičkov.

Primerno za podjetnike, ki pričakujejo visoke prihodke in dobiček.

Oba statusa, samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjo, imata svoje prednosti in slabosti. V nadaljevanju si lahko ogledate, v čem se razlikujeta. Primerjali smo ju predvsem z vidika vsebinskih razlik. Sicer pa je za pravo, tehtno odločitev o izbiri pravnoorganizacijske oblike potrebno upoštevati vse dejavnike in celoten položaj, v katerem se posamezni potencialni podjetnik nahaja. Potrebno je upoštevati obliko izbrane dejavnosti, poslovne cilje, interes podjetnika, pričakovane prihodke in dobiček ter seveda davčni vidik, ki igra pomembno vlogo. 

S. P. (samostojni podjetnik)

D. O. O. (družba z omejeno odgovornostjo)

Samostojni podjetnik je posamezna fizična oseba, ki mora opravljati gospodarsko dejavnost trajno, samostojno in s pridobitvenim namenom.

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, ki jo ustanovijo družbeniki (najmanj 1) s podpisom družbene pogodbe.

Fizična oseba.

Pravna oseba.

Ni ustanovnega kapitala.

Minimalni ustanovni kapital znaša 10.000 evrov.

Samostojni podjetnik za posle odgovarja s svojim premoženjem, tudi zasebnim.

Ločenost zasebnega in družbenega premoženja. Družbeniki odgovarjajo samo s svojim deležem v družbi.

Progresivna obdavčitev.

Obdavčitev po enotni davčni stopnji.

Obdavčitev dobička po dohodninski lestvici (23 %, 27 %, 38 %, 42%,43%).

Plačilo davka od dohodkov (27,5 %) plus davek na kapitalski dobiček, če si podjetnik izplača dobiček podjetja (progresivno obdavčenje na 49,72% izplačane dividende)

Dobiček je obdavčen po TUIR v okviru iz dohodka iz dejavnosti.

Dobiček je obdavčen po pravilih TUIR.

Razlika med prihodki in odhodki (dobiček) je plača podjetnika.

Razlika med prihodki in odhodki je dobiček podjetja.

Podjetnik lahko s sredstvi na računu prosto razpolaga.

Denarna sredstva na računu so "od podjetja", z njimi posameznik ne more proso razpolagati.

Prosto razpolaganje podjetnika s prisluženim denarjem oziroma s sredstvi na računu.

Prisluženi denar je denar podjetja.

 

Plača oziroma plače so strošek.

 

Celotna plača predstavlja strošek za podjetje.

Knjigovodstvo se lahko vodi enostavno ali dvostavno.

Voditi je potrebno dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodstvo.

Brezplačna ustanovitev.

Zahtevani postopek pri notarju po notarski tarifi, dodatni stroški pri ustanovitvi (kolki, registrski davek idr.)

Nosilec poslovne ideje je podjetnik sam.

Nosilcev poslovne ideje  je lahko več.

Zakoniti zastopnik podjetja (s.p.) je podjetnik oziroma nosilec s.p.

Zakonitega zastopnika (upravitelja) določijo lastniki podjetja. Ni nujno, da je zakoniti zastopnik tudi lastnik podjetja.

S.p. velja za nekoliko manj kredibilno obliko podjetja.

D.o.o. ima navadno večjo kredibilnost pri poslovanju.

Primernejši za manjše letne dobičke; do 15.000 €.

Primernejši za večje letne dobičke; nad 15.000 €.

Primeren za podjetje z do 3 zaposlenimi delavci.

Primeren za podjetja z več kot 3 zaposlenenimi delavci.

Težje je pridobiti posojilo pri banki.

Lažje dobi kredit pri banki.

Težje uspeti pri prijavah na razpise.

Lažje se prijavi na razpise.

Primeren za podjetnike začetnike, ki v začetku svoje poti ne pričakujejo velikih dobičkov.

Primerno za podjetnike, ki pričakujejo veliko prometa in višji dobiček.

Prednosti in slabosti s. p. Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Samostojni podjetnik (s. p.) je fizična oseba (posameznik), ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.

PREDNOSTI

SLABOSTI

Ustanovitev je brezplačna.

Podjetnik pri poslovanju jamči tudi z zasebnim premoženjem.

s. p. lahko ustanovi kdorkoli.

Progresivna obdavčitev. Slabo za dobičke, višje od 15.000 €

Status s. p. lahko pridobi tudi redno zaposlena oseba, študent ali upokojenec (popoldanski s. p.).

Ni mogoče sklepati poslov med ustanoviteljem s.p. in samostojnim podjetnikom, ker gre za isti subjekt.

Ne potrebujemo ustanovnega kapitala.

Ustanovitelj svojemu s.p. ne more zaračunati najemnine za poslovni prostor, razen v primeru, ko je nepremičnina v lasti drugega družinskega člana.

Prosto razpolaganje s sredstvi na podjetnikovem računu.

Ustanovitelj svojemu s.p. ne more zaračunati obresti za posojilo, zato naj denar s.p. posodi eden izmed družinskih članov.

Možnosti izbora vodenja poslovnih knjig (normirani odhodki,  enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo)

Ustanovitelj svojemu s. p. ne more zaračunati bonitete za službeno vozilo.

Samostojni podjetnik lahko posluje tudi z gotovino.

Ustanovitelj svojemu s. p. ne more zaračunati stroškov dela, jubilejnih nagrad in odpravnin.

Sedež podjetja in poslovni naslov lahko imamo na naslovu stalnega prebivališča.

Stroški lastnega dela samostojnemu podjetniku ne zmanjšujejo davčne osnove. Lastno delo ni strošek.

Celoten dobiček podjetja predstavlja plačo podjetnika.

Samostojni podjetnik težje pridobi posojilo pri bankah.

Samostojni podjetnik (s.p.) je fizična oseba (posameznik), ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. To pomeni, da je samostojni podjetnik vsak posameznik, ki registrira s.p. z namenom samostojnega opravljanja pridobitne dejavnosti.

PREDNOSTI

SLABOSTI

Ustanovitev je brezplačna.

Podjetnik pri poslovanju jamči tudi z zasebnim premoženjem.

S.p. lahko ustanovi kdorkoli.

Progresivna obdavčitev. Slabo za dobičke višje od 15.000 €

S.p. lahko pridobi tudi redno zaposlena oseba, študent ali upokojenec (popoldanski s.p.).

Ni mogoče sklepati poslov med ustanoviteljem s.p. in samostojnim podjetnikom, ker gre za en subjekt.

Ne potrebujemo ustanovnega kapitala.

Ustanovitelj svojemu s.p. ne more zaračunati najemnine za poslovni prostor, razen, če je nepremičnina v lasti drugega družinskega člana.

Prosto razpolaganje s sredstvi na podjetnikovem računu.

Ustanovitelj svojemu s.p. ne more zaračunati obresti za posojilo, zato naj denar s.p. posodi eden izmed družinskih članov.

Možnosti izbora vodenja poslovnih knjig (contribuente minimo, nuove iniziative produttive,  enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo)

Ustanovitelj svojemu s.p. ne more zaračunati bonitete za službeno vozilo.

Samostojni podjetnik lahko posluje tudi z gotovino, do 1.000 EUR.

Ustanovitelj svojemu s.p. ne more zaračunati stroškov dela, jubilejnih nagrad in odpravnin.

Sedež podjetja in poslovni naslov lahko imamo na naslovu stalnega prebivališča.

Stroški lastnega dela samostojnemu podjetniku ne zmanjšujejo davčne osnove. Lastno delo ni strošek.

Celoten dobiček podjetja predstavlja plačo podjetnika.

Samostojni podjetnik težje pridobi posojilo pri bankah.  

Prednosti in slabosti d. o. o. Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) je gospodarska družba, ki ji je priznana pravna osebnost. Spada v skupino kapitalskih družb, saj njeni družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

PREDNOSTI

SLABOSTI

Ustanovitev je brezplačna.

Pri ustanovitvi je treba plačati notarske storitve.

Odgovarja se samo s premoženjem podjetja.

Potrebujemo ustanovni kapital (7.500 €).

Fiksna obdavčitev (17 % v letu 2014), ne glede na dobiček.

Pogoj za ustanovitev d.o.o. je ustanovni kapital.

Davek na kapitalski dobiček se vsakih 5 let zmanjša za 5 %. Po 20. letih smo oproščeni plačila davka na dobiček.

Davek na kapitalski dobiček v primeru izplačila dobička podjetja.

Ustanovitelj družbe in družba lahko med seboj sklepata posle (prodajne, posojilne, najemniške …)

Ni prostega razpolaganja s sredstvi na računu podjetja.

Ustanovitelj družbe lahko podjetju oddaja poslovni prostor.

Za osebni dvig s poslovnega računa je potrebno plačati obresti (kredit).

Ustanovitelj družbe lahko podjetju posoja denar.

Potrebno voditi dvostavno knjigovodstvo.

Plače zaposlenih predstavljajo strošek.

Vsi dvigi in pologi na transakcijski račun podjetja morajo biti dokumentirani.

V podjetju lahko zaračunavamo različne bonitete.

Obvezno je treba poslovati s poslovnim računom.

Sedež podjetja in poslovni naslov lahko imamo na naslovu stalnega prebivališča.

 

Lažje pridobimo posojilo pri bankah.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) je gospodarska družba, ki ji je priznana pravna osebnost. Spada v skupino kapitalskih družb, saj njeni družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

PREDNOSTI

SLABOSTI

Odgovarja samo s premoženjem podjetja. 

Pri ustanovitvi potrebno plačati notarske storitve.

Fiksna obdavčitev (27,5 %).

Potrebujemo ustanovni kapital (10.000 €).

Ustanovitelj družbe in družba lahko med seboj sklepata posle (prodajne, posojilne, najemniške, …)

Pogoj za ustanovitev d.o.o. je ustanovni kapital.

Ustanovitelj družbe lahko podjetju oddaja poslovni prostor.

Davek na kapitalski dobiček v primeru izplačila dobička podjetja.

Ustanovitelj družbe lahko podjetju posoja denar.

Ni prostega razpolaganja s sredstvi na računu podjetja.

Plače zaposlenih predstavljajo strošek.

Osebni dvig s poslovnega računa ni dovoljen.

V podjetju lahko zaračunavamo različne bonitete.

Potrebno voditi dvostavno knjigovodstvo.

Sedež podjetja in poslovni naslov lahko imamo na naslovu stalnega prebivališča

Vsi dvigi in pologi na transakcijski račun podjetja morajo biti dokumentirani.

Lažje pridobimo posojilo pri bankah.

Obvezno je treba poslovati s poslovnim računom.