Kaj so finance v podjetju? Odpri
Zadnja sprememba: 12.04.2019

Finance lahko najbolj splošno opredelimo kot vedo, ki se ukvarja z upravljanjem denarja. Denar pa ima v sodobnem gospodarstvu ključno vlogo, saj je le-ta temelj oz. osnova poslovanja podjetij, gospodinjstev in države. Denar dandanes opravlja vsaj tri ključne funkcije, tj. plačilnega sredstva, enote mere in hranilca vrednosti. Tako se z denarjem srečujemo posamezniki, podjetja in država, za denar opravljamo storitve, ponujamo blago in z denarjem kupujemo.

Finance kot vedo o upravljanju denarja delimo na poslovne finance (oz. finance v podjetju), osebne finance in javne finance. Če se osebne finance ukvarjajo s finančnimi vprašanji posameznika (tj. npr. o tem, kako naložiti presežna sredstva oz. kako in kje se zadolžiti) in se javne finance ukvarjajo s finančnimi vprašanji države (tj. npr. s tem, kako pridobiti finančne vire za financiranje proračunske porabe, kakšna naj bo struktura financiranja in proračunske porabe itd.), pa se finance na ravni podjetja nanašajo na vse aktivnosti v podjetju, ki se nanašajo na pridobivanje finančnih sredstev in njihovega upravljanja.

Vir: Dolenc, P. & Stubelj, I. 2011. Poslovne finance s praktičnimi primeri. Ljubljana.

Kakšna so finančna vprašanja v podjetju? Odpri
Zadnja sprememba: 12.04.2019

V splošnem lahko rečemo, da so finančna vprašanja v podjetju dveh vrst, in sicer vprašanja, ki se nanašajo na pridobivanje finančnih sredstev, potrebnih za poslovanje podjetja, ter aktivnosti, ki so v najširšem smislu povezana z upravljanjem denarja oz. širše, s finančnimi sredstvi podjetja.

Tako se vprašanja, povezana s pridobivanjem finančnih sredstev, nanašajo predvsem na vprašanja:
  • s kakšnimi finančnimi instrumenti in na kakšen način pridobiti vire financiranja podjetja?
  • koliko stane izbrana struktura financiranja podjetja?
  • kakšna naj bo struktura financiranja podjetja oz. razmerje med lastniškim kapitalom in dolgom?
  • kakšna naj bo struktura financiranja podjetja po ročnosti?
  • kakšna naj bo politika plačevanja dobaviteljem?
 
Na ravni upravljanja finančnih sredstev podjetja pa iščemo odgovore na naslednja vprašanja:
  • v kakšne projekte/investicije usmerjati finančna sredstva, da bo podjetje sledilo cilju svojega poslovanja?
  • ali je smiselno investirati tudi v finančne naložbe, v kakšne in po kakšni ceni?
  • kakšna naj bo politika upravljanja obratnega kapitala, tj. predvsem zalog in terjatev do kupcev?
 
Vir: Dolenc, P. & Stubelj, I. 2011. Poslovne finance s praktičnimi primeri. Ljubljana.

Kaj so investicijske in kaj so finančne odločitve? Odpri
Zadnja sprememba: 12.04.2019

Finančna funkcija v podjetju pomeni sprejemanje investicijskih in finančnih odločitev. Pomen obeh pojmov je najlažje razložiti preko prikaza bilance stanja podjetja (poenostavljen primer za majhna podjetja):

Aktiva

Pasiva

Dolgoročna sredstva

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Opredmetena osnovna sredstva

Naložbene nepremičnine

Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne poslovne terjatve

Odložene terjatve za davek

Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva

Sredstva za prodajo

Zaloge

Kratkoročne finančne naložbe

Kratkoročne poslovne terjatve

Denarna sredstva

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kapital

Vpoklicani kapital

Kapitalske rezerve

Rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Preneseni čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne

Dolgoročne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne poslovne obveznosti

Odložene obveznosti za davek

Kratkoročne obveznosti

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

Kratkoročne finančne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Investicijske odločitve

Finančne odločitve

Investicijske odločitve se torej nanašajo na poslovne politike, odločitve in vprašanja, ki se nanašajo na aktivno stran bilance stanja podjetja.

Finančne odločitve pa se nanašajo na poslovne politike, odločitve in vprašanja, ki se nanašajo na pasivno stran bilance stanja podjetja.

Kadar pa govorimo o finančnih odločitvah na splošno oz. širše, potem se to nanaša tako na investicijske kot tudi ožje definirane finančne odločitve.

Vir: Dolenc, P. & Stubelj, I. 2011. Poslovne finance s praktičnimi primeri. Ljubljana.

Zakaj in koliko se je potrebno v podjetju ukvarjati s financami? Odpri
Zadnja sprememba: 12.04.2019

Podjetje lahko s pravilnimi finančnimi odločitvami bistveno vpliva na uspešnost in doseganje cilja poslovanja podjetja. Zato mora vsako podjetje oz. vsak podjetnik sprejemati ustrezne finančne odločitve. Vendar pa je od velikosti (tj. od velikosti in strukture bilance stanja), panoge, proizvodnje oz. storitev podjetja odvisno, katere finančne odločitve mora podjetje sprejemati in koliko se je v podjetju potrebno ukvarjati s financami.

Mikro storitveno podjetje z enim zaposlenim bo seveda moralo sprejemati manj kompleksne finančne odločitve. Te se bodo verjetno nanašale predvsem na politike kratkoročnih sredstev (npr. politiko zalog, terjatev do kupcev…) ter morda delno na strukturo financiranja podjetja. Večja proizvodna podjetja pa bodo morala poleg enostavnejših finančnih odločitev sprejemati tudi kompleksnejše, kot npr. odločitve o ekonomski upravičenosti določenih dolgoročnih investicij, odločitve o načinu in oblikah dolgoročnega dolžniškega financiranja, odločitvi o strukturi financiranja itd.

Vsekakor so finančne odločitve ene od ključnih poslovnih odločitev v podjetju, kakšne pa so le-te za konkretno podjetje, pa je odvisno od omenjenih dejavnikov.

Napačno je razmišljanje določenih podjetnikov ali lastnikov mikro podjetij, da se tovrstne odločitve prepušča računovodskemu servisu. Le-ta lahko svetuje o določenih rešitvah (pa še te so lahko bolj ali manj računovodske), odločitev pa mora vedno biti na strani podjetja oz. podjetnika, saj ima večina finančnih odločitev dolgoročne posledice in ključno vpliva – kot že rečeno – na uspešnost in doseganje cilja poslovanja podjetja.

Vir: Dolenc, P. & Stubelj, I. 2011. Poslovne finance s praktičnimi primeri. Ljubljana.