Kateri predpisi s področja delovnega prava obvezujejo delodajalca? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Krovni predpis na področju delovnega prava je Zakon o delovnih razmerjih. Besedilo zakona je v slovenščini dostopno na https://zakonodaja.com/zakon/zdr.

Poleg tega mora zakonodajalec preveriti, ali je za sektor, s katerim se ukvarja, sklenjena kolektivna pogodba. Evidenco veljavnih kolektivnih pogodb najdemo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: MDDSZ): http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/evidenca_kolektivnih_pogodb/.

Ostala zakonodaja je odvisna od sektorja delovanja posameznega podjetja in lastnosti posameznega delavca. Tudi seznam veljavnih predpisov s področja delovnega prava in socialne varnosti najdemo na spletni strani MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/.

Delovno razmerje urejajo številni predpisi, ki so nastali tekom let. Zaradi pritiska evropskih direktiv je pred kratkim prišlo do reforme starejših predpisov. Primer tega so predpisi o delovnem času. Starejši predpisi, ki so bili sprejeti s Kraljevim odlokom št. 692/1923 in spremenjeni v zakon št. 473/1975, so se posodobili šele z zak. odl. št. 66/2003. Vsekakor ureja odvisno delovno razmerje čl. 2094 Civilnega zakonika. Pomembnejša zakona, ki dodatno zavezujeta delodajalca, sta še zak. odl. št. 276/2003 in novejši zakon št. 92/2012. Celotna italijanska delovna zakonodaja je dostopna v italijanščini na spletni strani: http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Pagine/default.aspx

Delodajalec lahko prosto izbira, ali se bo vključil v kolektivne delovne pogodbe ali ne. Delodajalec, ki je vpisan v sindikalno združenje, je dolžan uporabljati kolektivno delovno pogodbo združenja, katerega je član. Če se delodajalec, ki ni včlanjen v sindikalno združenje, odloči, da ne bo uporabljal kolektivne delovne pogodbe, mora vsekakor upoštevati nekatera splošna določila, ki izhajajo iz ustavnih načel in zakonodaje.

V 36. členu Ustave je zapisano, da "ima delavec pravico do plačila, ki je sorazmerno s količino in kakovostjo njegovega dela in ki vsekakor zadošča, da lahko delavec sebi in svoji družini zagotovi svobodno in dostojanstveno življenje." Na podlagi tega je sodna praksa določila minimalno plačilo za vsak delovni sektor in za vsako delovno mesto v kolektivni pogodbi, ki je za delodajalca zavezujoče. Kolektivne pogodbe so na voljo na spletni strani: http://ccnl.portalecnel.it/ArchivioContratti/ContrattazioneNazionale/index.asp (v italijanskem jeziku).

Katere vrste zaposlitev poznamo? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Pogodba o zaposlitvi za določen in nedoločen čas

Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas, če ni z zakonom oziroma samo pogodbo o zaposlitvi drugače določeno. Ravno tako se v dvomu pogodba šteje za pogodbo za nedoločen čas.

Pogodba se lahko sklene za določen čas pod pogoji, določenimi v 52. členu Zakona o delovnih razmerjih. Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko za čas daljši od dveh let sklene le, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta. Kaj se šteje za projektno delo je določeno v kolektivni pogodbi na ravni panoge. 

Pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega

Polni delovni čas v Republiki Sloveniji znaša 40 ur na teden.

Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima enake pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače.
 
Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci in tako doseže poln delovni čas, določen z zakonom. Delodajalci, pri katerih je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom, so dolžni delavcu zagotoviti sočasno izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, razen če bi jim to povzročilo škodo.
 
Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. Tak delavec ima tudi pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas, če  z zakonom ni drugače določeno.
 

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (teleworking)

Pred sklenitvijo tovrstne pogodbe je potrebno v skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih obvestiti inšpekcijo za delo, ki pregleda, ali so izpolnjeni pogoji za tovrstno opravljanje dela. Delavec je na podlagi take pogodbe upravičen do nadomestila za uporabo delovnih sredstev.

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo (oseba, ki vodi poslovanje družbe, npr. direktor)

Gre za posebne pogodbe, pri katerih se lahko delodajalec zaradi same narave dela odstopi od določenih splošnih pravil v zvezi: 
 • s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas;
 • z delovnim časom;
 • z zagotavljanjem odmorov in počitkov;
 • s plačilom za delo, pri čemer mora biti delavcu zagotovljena vsaj minimalna plača;
 • z disciplinsko odgovornostjo;
 • s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi (razrešitev poslovodne osebe ureja Zakon o gospodarskih družbah).

Pogodba za določen čas

Pogodba za določen čas se lahko sklene iz tehničnih, proizvodnih ali organizacijskih razlogov ali zaradi začasnega nadomeščanja drugega delavca. Najdaljše možno obdobje trajanja pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu in za isto delovno mesto je 36 mesecev, vključno s podaljšanji. Pogodba za določen čas se lahko podaljša samo enkrat. Delodajalec lahko istega delavca ponovno zaposli pod pogojem, da je od zaključka prejšnje pogodbe do začetka nove pogodbe minilo vsaj 10 dni, če je potekla pogodba trajala manj kot 6 mesecev, ali vsaj 20 dni, če je pogodba trajala dlje. Kolektivne pogodbe lahko določajo različne časovne termine.

Pogodba za določen čas se lahko sklene tudi brez navedbe razloga, vendar samo za delavce, ki niso imeli že sklenjenih odvisnih delovnih razmerij z istim delodajalcem, in za najdaljše možno obdobje 12 mesecev, brez možnosti za podaljšanje.

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom je pogodba o zaposlitvi v odvisnem delovnem razmerju s krajšim delovnim časom v primerjavi s tistim, ki ga določajo zakon ali kolektivne pogodbe. Zakon določa, da je redni delovni čas 40 ur tedensko. Krajši delovni čas lahko poteka horizontalno (skrajšanje dnevnega delovnega urnika) ali vertikalno (delo s polnim delovnim časom v določenih dneh v tednu, mesecu ali letu, v kombinaciji z dnevi brez dela) ali mešano (kombinacija vertikalnega in horizontalnega).

Zaposleni s krajšim delovnim časom ima vse pravice delavca s polnim delovnim časom sorazmerno z opravljenim delom. Pogodba mora biti v pisni obliki za namene poskusnega obdobja in mora vsebovati trajanje dela in časovno razporeditev dela.

Delo na poziv

Pogodba o delu na poziv pomeni, da delavec svoje delo opravi na poziv delodajalca. Tudi v tem primeru ima delavec enake pravice kot delavec s polnim delovnim časom, vendar samo za obdobja, ko dejansko dela. Za obdobja, ko je razpoložljiv za delodajalca, je lahko upravičen do nadomestila kot jamstvo za razpoložljivost.

Ta pogodba se lahko sklene na podlagi objektivnih potreb, ugotovljenih s kolektivnimi pogodbami, ali za vnaprej določena obdobja na podlagi objektivnih potreb, ki jih ugotovi Ministrstvo za delo. Lahko se sklene s katerim koli posameznikom, ki je mlajši od 24 let ali starejši od 55.

Delo na domu ali teledelo

Delavec na domu je posameznik, ki na svojem domu izvaja plačano delo za enega ali več delodajalcev, pri čemer uporablja surovine, dodatke in naprave, ki so njegove ali delodajalčeve, tudi če mu jih posreduje tretja oseba.

Obveznosti za delodajalca so podobne kot pri redni zaposlitvi v odvisnem delovnem razmerju.

Druge oblike zaposlitve Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Podjemne pogodbe (pogodbe o delu) / avtorske pogodbe (pogodbe o prenosu avtorskih pravic)

Gre za obliko pogodb civilnega prava, na podlagi katerih fizične osebe (ali pravne osebe, vendar to vprašanje presega obseg prispevka) opravljajo določeno delo. Sklenitev tovrstne pogodbe je potrebno predhodno, najkasneje pa v 8 dneh po tem, ko se pojavi potreba po sklenitvi tovrstne pogodbe, prijaviti Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Izjemi od prijave sta, če se pogodba sklepa:
 • z delavcem, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu,
 • s pravno osebo, samostojnim podjetnikom posameznikom oziroma posameznikom, ki samostojno opravlja dejavnost.
 

Vsebino in obliko teh pogodb natančneje urejata Obligacijski zakonik Republike Slovenije in Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.

Pri plačilu preko podjemne pogodbe velja opozoriti, da delodajalec v imenu delavca plača davek v višini 25% pogodbene vrednosti, pogodba pa ima davčne posledice tudi za delavca. Delodajalec je ob plačilu avtorske in podjemne pogodbe dolžan plačati tudi prispevek za invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %. 

Več informacij o sklepanju avtorskih pogodb najdete na straneh Avtorske agencije za Slovenijo.

Študentsko delo

Študenti in dijaki lahko v podjetju delajo brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi, plačilo pa se opravi s pomočjo študentske napotnice (preko študentskega servisa), ki predstavlja tudi pravno podlago za opravljanje dela. Napotnico je potrebno vedno naročiti, oziroma jo mora študent delodajalcu dostaviti pred začetkom dela. Če predvidevamo, da bo šlo za enkratno, kratkotrajno delo v obdobju enega meseca, zadošča navadna napotnica, sicer se naroči stalna napotnica.

Izpolnjeno napotnico ali obračunski list (v primeru, da imamo stalno napotnico) delodajalec mesečno posreduje študentskemu servisu, ki delodajalcu nato izstavi račun v vrednosti plačila študentu in prispevkov, ki jih je potrebno obračunati.

Pri zaposlovanju študentov delodajalec ne sme pozabiti na področne predpise, ki določajo pogoje za delo v posamezni dejavnosti.

Več informacij in odgovorov na vprašanja najdete na spletnih straneh e-študentskega servisa, v rubriki »Za podjetja«.

Dopolnilno delo

Posebna oblika dela je tudi dopolnilno delo, ki ga Zakon o delovnih razmerjih ureja v 146. členu. Gre za izjemo pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, saj ga delavec lahko sklene za največ 8 ur tedensko in s poprejšnjim soglasjem delodajalca oziroma delodajalcev, pri katerih je zaposlen za polni delovni čas. Pri tem mora biti izpolnjen še dodatni pogoj, da  gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških oziroma raziskovalnih del.

Pogodba o usklajenem in trajnem sodelovanju (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa CO.CO.CO.)

V tem primeru ne gre za vrsto odvisnega dela, saj se delavec zaveže, da bo z delodajalcem trajno sodeloval tako, da bo za delodajalca opravil delo ali storitev, slednji pa bo njegovo delo usmerjal znotraj njegove delovne organizacije. Ta vrsta pogodbe je v svojem pravem pomenu dovoljena le za upravičence do starostne pokojnine, nosilce svobodnih poklicev, ki so vpisani v registre svobodnih poklicev, člane upravnih in nadzornih organov družb, člane kolegijev in komisij ali za sodelovanja, ki ne presegajo 5.000,00 € prihodka in 30 dni dela letno.

Za te pogodbe ni omejitev glede delovnega časa in stopnja prispevkov je nižja od tiste, predvidene za delavce v odvisnem delovnem razmerju. Dohodki, ki izhajajo iz tega delovnega razmerja, se vključijo v kategorijo dohodkov od zaposlitve in delodajalec jih mora voditi v enotni knjigi o delu.

Delo na projektu

V vseh ostalih primerih se lahko izvaja usklajeno in trajno sodelovanje le, če je slednje vezano na nek projekt. V teh primerih mora biti plačilo za delo enakovredno običajnemu plačilu za podobne samostojne dejavnosti, ki se izvajajo pri istem delodajalcu. Pogodba preneha veljati, ko poteče rok ali ko se zaključi projektno delo.

Samostojno priložnostno delo

Izvajalec samostojnega priložnostnega dela nudi naročniku delo ali storitev, ki jo izvede sam brez omejitev glede odvisnega delovnega razmerja in brez usmerjanja s strani organizacijske strukture naročnika. Delo mora biti povsem priložnostno in ni potrebno, da spada v kontekst izvajalčevega poklica ali njegove glavne delovne dejavnosti.

Dohodek spada v kategorijo dohodkov od samostojne dejavnosti in nanje se obračuna in plača 20-odstotna akontacija dohodnine. Če izvajalec s to dejavnostjo letno zasluži več kot 5.000,00 €, se nalahko tisti del zaslužka, ki presega 5.000,00 € plačajo prispevkiobdavči po enaki meridavčni stopnji kot delo v okviru usklajenega in trajnega sodelovanja.

Osebno dopolnilno delo

Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo za priložnostne dejavnosti. Skupni dohodek od teh dejavnosti ne sme presegati 5.000,00 € (v vavčerjih) v koledarskem letu za več naročnikov in 2.000,00 € v koledarskem letu za istega naročnika. Poleg te omejitve velja v kmetijskem sektorju še omejitev glede starosti delavca, ki ne sme biti starejši od 25 let, če so študenti, ali morajo biti upokojenci.

Izvajalci dela dobijo plačilo v obliki vavčerjev, ki jih lahko delodajalec kupi v krajevnih uradih zavoda INPS za večkratnike zneska 10,00 €, vključno s prispevki za socialno in pokojninsko zavarovanje. Izvajalec dela dobi izplačano 7,50 €.

Kako izpeljemo postopek zaposlitve novega sodelavca? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Objava prostega delovnega mesta

Po sprejemu odločitve o zaposlitvi novega delavca, prosto delovno mesto javno objavite  na spletu (na primer, na spletnih portalih namenjenih iskanju zaposlitve ali delavcev, pri agencijah za posredovanje dela, na lastni spletni strani), v drugih sredstvih javnega obveščanja ali v svojih prostorih.
 

Prosto delovno mesto lahko brezplačno objavite tudi na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Objava prostega delovnega mesta pri ZRSZ v skladu z Zakonom o urejanju trga dela ni več obvezna; obvezna je le za delodajalce iz javnega sektorja ali gospodarska družba v večinski lasti države. Če se odločite za objavo prostega delovnega mesta pri ZRSZ, lahko to storite  z registracijo na spletni strani ZRSZ eStoritveZRSZ, prek portala e-Vem (potrebujete digitalno potrdilo) ali izpolnite obrazec PDM-1 Sporočilo o prostem delovnem mestu, ki ga posredujete pristojnemu uradu. Več informacij je dostopnih na spletni strani ZRSZ.

Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati navedbo delovnega mesta, pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni (glejte 25. člen ZDR). Če se pogodba o zaposlitvi sklepa za določen čas, če je določeno poskusno delo ali druge posebnosti, je v objavi potrebno navesti tudi te, saj kasneje pogojev ne smemo spreminjati v škodo delavca.
 
Obstajajo tudi izjeme od javne objave prostega delovnega mesta - objava ni potrebna pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z družinskim članom, če ste kot delodajalec fizična oseba ali pa pri zaposlitvi družbenika, če je delodajalec pravna oseba. Prav tako ni potrebno javno objavljati prostega delovnega mesta, če boste ponudili zaposlitev za določen čas, ki bo trajala največ tri mesece v koledarskem letu ali pri zaposlitvi za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca.
 

Postopek izbire

Po preteku roka za prijavo na prosto delovno mesto s kandidati opravite razgovore, po potrebi opravimo tudi ožji izbor. Vsakemu kandidatu predstavite okvirni potek dela in odgovorimo na njegova vprašanja. Lahko pripravite nekaj konkretnih vprašanj z delovnega področja ali kako drugače preizkusite kandidatovo znanje. Po zaključenem izbirnem postopku ob upoštevanju zakonskih načel in na podlagi pogojev, ki ste jih navedli v razpisu, izberete ustreznega kandidata.

Zdravniški pregled

Kandidata napotite na predhodni zdravniški pregled.

V skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu lahko, zaradi ugotovitve zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela, na svoje stroške kandidata napotite na predhodni (dodatni, posebni) zdravniški pregled, če je to potrebno zaradi narave dela.

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Izbranemu kandidatu praviloma 3 (tri) dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe izročite pisni predlog pogodbe o zaposlitvi, samo pogodbo mu izročite ob podpisu, in ga povabite k podpisu pogodbe. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi morate izbranega kandidata seznaniti z delom, s pogoji dela (npr. deljen delovni čas) ter s pravicami in obveznostmi, ki so povezane z opravljanjem dela, če tega v postopku izbire še niste storili.

Obvestilo neizbranim kandidatom

Neizbrane kandidate v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom pisno obvestite o tem, da niso izbrani (priporoča se priporočena pošiljka). Neizbrani kandidati imajo v roku 30 dni možnost zahtevati sodno varstvo zaradi diskriminacije v postopku izbire, kar je potrebno zapisati tudi v pravnem pouku na obvestilu.

Prijava delavca v sisteme socialnih zavarovanj

Delavca najkasneje v roku 8 dni od nastopa dela prijavite v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje. Prijavo uredite na obrazcu M-1 ali prek potala e-VEM (potrebujete digitalno potrdilo). Obvezna priloga je pogodba o zaposlitvi in PD. Če boste nove delavce zavarovali osebno, lahko obrazec M1 kupite v knjigarni. Izpoljen obrazec skupaj s prilogami odnesete na enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zaposlovanje

Z nizom zakonov so pred kratkim v Italiji odpravili izključno pristojnost javnih služb pri zaposlovanju in posledično so na področje združevanja ponudbe in povpraševanja po delu vstopili tudi subjekti iz zasebnega sektorja. Poleg agencij za zaposlovanje lahko to funkcijo opravljajo tudi javne in zasebne univerze, višje srednje šole, občine, trgovinske zbornice, pomembnejša združenja delodajalcev in sindikatov, državni red svetovalcev za delovna razmerja in bilateralni zavodi.

Običajno lahko delodajalec za katero koli obliko delovnega razmerja neposredno zaposluje in prosto izbira delavca, ne da bi se moral pri tem obrniti na javne urade.

Postopek zaposlitve

Na podlagi načela o prostem pretoku delavcev potrebujejo državljani EU, ki se želijo zaposliti v Italiji, italijansko davčno številko in veljaven osebni dokument.

Preden se sklene delovno razmerje ali preden se delavcu dodelijo naloge, ki jih bo moral opravljati, ga lahko delodajalec napoti na zdravniški pregled. Za delavce, ki so izpostavljeni zdravstvenemu nadzoru, je zdravniški pregled obvezen.

Do najkasneje dneva pred začetkom razmerja je dolžan delodajalec (ali drugi pooblaščeni subjekt) zavodu za zaposlovanje javiti zaposlitev. To stori v elektronski obliki z izpolnitvijo enotnega obrazca za delo in na ta način tudi javi zaposlitev tudi RegionalnemuDeželnemu direktoratu za delo, Območnemu direktoratu za delo, zavodu INPS in zavodu INAIL.

Običajno se delovno razmerje sklene za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Če gre za zaposlitev, ki je različna od zaposlitve s polnim delovnim časom, mora to biti izrecno napisano: pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, poskusno delo. Za nekatere pogodbe o zaposlitvi je pisna oblika obvezna samo kot dokazno bremeza poskusno obdobje(za pogodbo o delitvi delovnega mesta in pogodbo o delu na poziv).

Pogodba o zaposlitvi

Pogodbe o zaposlitvah urejajo predpisi o pogodbah iz čl. 1325 Civilnega zakonika. Da je veljavna, mora pogodba vsebovati vse ključne elemente, ki veljajo za vse vrste pogodb:
 • dogovor med pogodbenima strankama;
 • razlog;
 • predmet;
 • z zakonom določeno obliko, sicer je pogodba nična.
 
Potemtakem vsebuje veljavna pogodba o zaposlitvi vse sledeče elemente:
 • fizično ali umsko delo;
 • plačo;
 • podrejen položaj delojemalca v primerjavi z delodajalcem.
 
Ob sklenitvi delovnega razmerja so delodajalci dolžni predložiti kopijo podatkov, ki zadevajo vsebino pogodbe o zaposlitvi. Ti podatki vključujejo:
 • podatke o pogodbenih strankah;
 • kraj opravljanja dela;
 • datum nastopa dela;
 • trajanje delovnega razmerja;
 • klasifikacijo delovnega mesta, raven, kvalifikacijo ter glavne naloge in odgovornosti.
 
Za druge informacije se lahko pogodba sklicuje na uporabljeno kolektivno pogodbo, sicer pa morajo biti v pogodbi o zaposlitvi navedeni še sledeči podatki:
 • trajanje poskusnega obdobja;
 • znesek začetne plače delavca in njeni sestavni elementi z navedbo o plačilnem obdobju;
 • trajanje plačanega dopusta in način koriščenja le-tega;
 • delovni čas;
 • dolžina morebitnega odpovednega roka.

Kje iskati nove zaposlene? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Prvi korak pri postopku zaposlovanja novega sodelavca je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Ta je lahko tudi posrednik iskalcev dela, saj potrebe po delavcih objavlja na svoji spletni strani in delodajalcu napoti delavce, ki ustrezajo iskanemu profilu. Objava pri zavodu za zaposlovanje je za delodajalce brezplačna. 

Prav tako se pri iskanju zaposlitve lahko poslužimo dnevnega časopisja in nekaterih spletnih strani, namenjenih iskanju delavcev, na katerih so oglasi plačljivi. Nekatere med njimi so:
 

Končno se lahko za pomoč pri iskanju novih zaposlenih obrnete na kadrovske agencije, kot so Adecco, Manpower, Moja Kariera in druge, ki bodo za vas izpeljale postopek zaposlitve in poiskale najustreznejšega sodelavca.

Z liberalizacijo zaposlovalne dejavnosti je v Italiji izginil monopol javnih agencij za zaposlovanje. Danes se lahko iskalec zaposlitve obrne na katero koli agencijo zasebnega sektorja, ki lahko ponuja tudi pogodbe o zagotavljanju dela delavcev drugemu delodajalcu.

Pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Pravice in dolžnosti delavcev ter delodajalcev na splošno izhajajo iz predpisov, ki so predstavljeni v poglavju Kadri in Plače in druga izplačila. Posebej pa to pride do izraza pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, ki določajo pogoje dela za posameznega delavca, ki pa seveda ne smejo odstopati od splošnih predpisov.

Obveznosti delavca v delovnem razmerju so pri tem predvsem opravljanje dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, upoštevanje delodajalčevih navodil, spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, obveščanje delodajalca o vseh pomembnih okoliščinah, prepoved škodljivega ravnanja, obveznost varovanja poslovne skrivnosti ter prepoved konkurence, če je določena v pogodbi o zaposlitvi.

Obveznosti delodajalca so na drugi strani zlasti zagotavljanje dela delavcu, zagotavljanje plačila, zagotavljanje varnih delovnih razmer, varovanje delavčeve osebnosti, zasebnosti in dostojanstva ter varstvo delavčevih osebnih podatkov. 

Posebno pozornost mora delodajalec nameniti posebnim kategorijam delavcev, kot so starejši delavci, invalidi, delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti, ženske, nosečnice in starši.

Delodajalci, ki zaposlujejo delavce, vključene v obvezno socialno zavarovanje, morajo voditi sledeče knjige:
 • enotno knjigo o delu;
 • evidenco poškodb pri delu;
 • evidenco periodičnih zdravstvenih pregledov.
 

Enotno knjigo lahko vodi lastnik podjetja ali pa vodenje zaupa svetovalcem za delovna razmerja, drugim usposobljenim samostojnim svetovalcem ali centrom za pomoč pri poklicnih združenjih malih podjetij in obrtnikov, lahko se tudi posluži oblike sovodenja, če o tem obvesti Območno direkcijo za delo.

Delodajalec mora poleg tega delojemalce seznaniti z disciplinskim kodeksom tako, da ga objavi/obesi na mestu, ki je vsem dostopno. Disciplinski kodeks sestavljajo vsi disciplinski predpisi, ki jih določajo kolektivne pogodbe ali notranji predpisi podjetja ali ki jih enostransko določi delodajalec.

Delodajalec je dolžan v roku 90 dni od začetka dejavnosti opraviti oceno tveganj, nato pa je o tem dolžan pripraviti poročilo.

Obvezne sestavine, oblika in spremembe pogodbe o zaposlitvi Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

S pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se sklene delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. Za posamezna vprašanja, ki urejajo obliko in vsebino pogodbe, se uporabljajo splošna pravila civilnega prava. Stranki pogodbe sta delavec in delodajalec, skleniti pa jo smejo osebe, ki so dopolnile 15 let starosti.

V skladu z 29. členom Zakona o delovnih razmerjih mora pogodba o zaposlitvi vsebovati:
 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 20. členom ZDR,
 • kraj opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v valuti, veljavni v Republiki Sloveniji, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca in
 • druge pravice in obveznosti delavca.
 

Spremembe pogodbe o zaposlitvi se sprejemajo s soglasjem obeh pogodbenih strank. Ko pride do potrebe po spremembi, mora delodajalec ugotoviti, ali je potrebno pripraviti le Aneks k pogodbi o zaposlitvi, ali je potrebno pripraviti novo pogodbo o zaposlitvi. Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca, delavec ohrani vse tiste pravice, ki so zanj ugodneje določene s pogodbo o zaposlitvi.

Če ni posebnih določil, veljajo za pogodbe o zaposlitvi enaki predpisi kot za ostale pogodbe. Ti so opisani v čl. 1325 ter sledečih Civilnega zakonika.

Sestavni elementi pogodbe so dogovor med pogodbenima strankama, razlog, oblika in predmet. Oblika pogodbe o zaposlitvi je prosta, saj je pisna oblika obvezna samo za nekatere vrste pogodbe o zaposlitvi (pogodba za določen čas, pogodba za delo s skrajšanim delovnim časom, itd.). Če se stranki raje odločita za pisno obliko, lahko v pogodbi navedeta zgolj ključne elemente, ki urejajo delovno razmerje, za druga določila in dodatne elemente pa se lahko sklicujeta na zakonska določila in na kolektivne pogodbe.

Ob sklenitvi delovnega razmerja so delodajalci dolžni predložiti kopijo podatkov, ki zadevajo vsebino pogodbe o zaposlitvi. Ti podatki vključujejo:
 • podatke o pogodbenih strankah;
 • kraj opravljanja dela;
 • datum nastopa dela;
 • trajanje delovnega razmerja;
 • klasifikacijo delovnega mesta, raven, kvalifikacijo ter glavne naloge in odgovornosti.

Če se pogodba o zaposlitvi spremeni pri točkah o času in kraju opravljanja dela ter glavnih nalogah in odgovornostih, mora delodajalec pridobiti soglasje delavca in v roku 5 dni javiti spremembe uradu za zaposlovanje.

Razen v izrednih primerih delavec ne sme opravljati nižje vrste dela od tiste, ki je določena po pogodbi, ravno tako ni mogoče znižati dogovorjene plače.

Kakšne so posebnosti pri zaposlovanju delavcev: poskusno delo in vajeništvo? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Poskusno delo

Delavec in delodajalec se lahko zanj dogovorita v pogodbi o zaposlitvi in traja največ 6 mesecev. Na začetku opravljanja poskusnega dela delodajalec določi komisijo, ki bo ocenila poskusno delo delavca, in kriterije, ki jih bo pri tem upoštevala. Nikoli se na poskusnem delu ne sme ocenjevati osebnostnih lastnosti delavca.

Če delodajalec ugotovi, da delavec ni opravil poskusnega dela uspešno, lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela v času trajanja poskusnega dela (s 7-dnevnim odpovednim rokom) ali v ob poteku poskusnega dela.

Pripravništvo

zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in stopnji svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju. Taka pogodba se sme skleniti najdlje za dobo 1 leta in se zaradi odsotnosti lahko ustrezno podaljša, na predlog mentorja pa tudi skrajša, vendar ne več kot do polovice prvotno določenega trajanja. Pred iztekom pripravništva mora pripravnik opraviti izpit.

Pripravnik ima v času opravljanja pripravništva pravico do osnovne plače najmanj v višini 70 odstotkov osnovne plače, ki bi jo prejel kot delavec na delovnem mestu oziroma pri vrsti dela, za katero se sam usposablja, vendar ne manj kot v višini minimalne plače, določene z zakonom.

V času trajanja pripravništva delodajalec pripravniku ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, razen če so podani razlogi za izredno odpoved ali v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

Poskusno delo

Za vsako vrsto delovnega razmerja se lahko stranki dogovorita za opravljanje poskusnega dela (čl. 2096 Civilnega zakonika). Poskusno obdobje ima namen, da obe stranki ocenita ustreznost delovnega razmerja. Med poskusnim obdobjem lahko odstopita od pogodbe brez odpovednega roka, če pa sta stranki določili minimalno trajanje poskusnega obdobja, je odstop možen samo po preteku tega. Pogodba za poskusno delo, ki mora biti v pisni obliki, se sklene ob zaposlitvi in jo podpišeta obe stranki. Poskusno obdobje lahko traja največ 6 mesecev za vse delavce in 3 mesece za uradnike brez vodilnih funkcij. Kolektivne pogodbe lahko določajo različno dolgo trajanje poskusnega obdobja.

Vajeništvo

Pogodba o vajeništvu je posebna oblika pogodbe o zaposlitvi z mešanim razlogom, v kateri delavec v zameno za svoje delo ne dobi zgolj plačila, temveč tudi strokovno usposabljanje. Delodajalec iz katerega koli proizvodnega sektorja je dolžan vajencu nuditi potrebno usposabljanje za dosego tehničnih spretnosti, ki so potrebne za kvalificiranega delavca.

Enotno besedilo o vajeništvu (Zak. odl. št. 167/2011) narekuje pisno obliko za pogodbo o vajeništvu. Obvezna sta tudi sporazum o poskusnem delu in individualni učni načrt, ki ga je treba sestaviti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Stranki ne smeta brez utemeljenega razloga odstopiti od pogodbe med obdobjem usposabljanja.

Vajenec se lahko vključi v kategorijo delavcev, ki je največ dve stopnji nižja v primerjavi z delavci, ki imajo naloge ali funkcije enake tistim, ki bi jih moral imeti vajenec po končanem vajeništvu. Vajenci se ne štejejo kot delavci za namene morebitnih omejitev pri številu osebja, ki jih določajo zakoni in kolektivne pogodbe za uporabo posebnih predpisov in pravnih institutov. Podjetja, ki imajo ob trenutku zaposlitve vajenca največ 9 zaposlenih, so prva tri leta oproščena plačila prispevkov, medtem ko je po preteku treh let in za tista, ki imajo več kot 9 zaposlenih, predvidena plačilna stopnja prispevkov 10 %. Ta stopnja se uporablja še eno leto po končanem vajeništvu, če podjetje vajenca zaposli.

Poznamo štiri vrste vajeništva:
 • vajeništvo za pridobitev poklicne kvalifikacije;
 • vajeništvo, namenjeno nadgradnji spretnosti s področja obrti;
 • pripravništvo na področju visokega šolstva in raziskovalnega dela;
 • vajeništvo za poklicno kvalifikacijo in prekvalifikacijo.

Kako zaposliti tujce? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Delavci iz držav EU so izenačeni s slovenskimi delavci, medtem ko veljajo za ostale tujce posebna pravila zaposlovanja. Ti delavci si morajo v Republiki Sloveniji pridobiti delovno dovoljenje ali drugo ustrezno dovoljenje, ki nadomešča delovno dovoljenje. Delovno dovoljenje ni potrebno le v primeru, če tako določa zakon ali mednarodna pogodba. Pri zaposlovanju pa je potrebno upoštevati tudi določene kvote.

Vse pomembne informacije in obrazce, ki jih potrebujemo za zaposlitev tujca, najdemo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Tujci/Tujci.htm.

Državljani držav članic EU se pri zaposlovanju obravnavajo kot italijanski državljani. Skladno s pravilnikom O.P.R. št. 394/1999 in poznejših sprememb se določbe, ki urejajo zaposlitev delavcev iz držav zunaj EU, delijo na tri skupine:
 • postopki za pridobitev dovoljenja za zaposlovanje tujih delavcev v okviru letnih pritokov, ki so še v tujini;
 • postopki za pridobitev dovoljenja za zaposlovanje posebnih kategorij delavcev zunaj letnih pritokov oziroma za njihov vstop v Italijo zaradi dela;
 • postopek za zaposlovanje delavcev iz tretjih držav, ki so že v Italiji z veljavnim dovoljenjem za bivanje, in postopek za obnovitev slednjega.
 

Podrobnejše informacije glede zaposlovanja tujcev v Italiji so na voljo na spletni strani: http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/LavorareItalia/Pagine/Stranieri-extraUE.aspx.

Kako je s prenehanjem delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati (po Zakonu o delovnih razmerjih):
 • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena (pogodba za določen čas),
 • s smrtjo delavca ali delodajalca (fizične osebe),
 • s sporazumom,
 • z redno ali izredno odpovedjo,
 • s sodbo sodišča,
 • po samem zakonu,
 •  v drugih primerih, ki jih določa ZDR.
 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je skrajno sredstvo obeh strank. Prepovedano je odpovedati pogodbo iz diskriminacijskih razlogov ali iz naslednjih neutemeljenih razlogov:
 • začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu,
 • vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnimi, sodnimi ali upravnimi organi,
 • članstvo v sindikatu,
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa,
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem,
 • udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,
 • kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,
 • sprememba delodajalca po prvem odstavku 73. člena ZDR,
 • rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo,
 • sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom.
 
V postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi je izjemno pomembno dosledno upoštevanje postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi in vseh njegovih faz, saj le pravilno izveden postopek zagotavlja vse pogoje za zakonitost odpovedi. Prav tako je treba posebno pozornost nameniti vročanju pisanj v postopku.
 

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Področje redne odpovedi o zaposlitvi ureja 88. člen Zakona o delovnih razmerjih. Redna odpoved je odpoved o zaposlitvi z upoštevanjem odpovednega roka. Minimalni odpovedni roki za delodajalca so določeni v 94. členu ZDR - v letu 2014 veljajo naslednji minimalni odpovedni roki:
 
Odpoved s strani delavca
 
Odpovedni rok
Pogoj
15 dni
do enega leta zaposlitve pri delodajalcu
30 dni
več kot eno leto zaposlitve pri delodajalcu
 S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, a ne daljši kot 60 dni.
 
Odpoved s strani delodajalca
 
Odpoved iz poslovnih razlogov ali razlogov nesposobnosti
 
Odpovedni rok
Pogoj
15 dni
1 leto ali manj zaposlitve pri delodajalcu
30 dni
od 1 ali 2 let zaposlitve pri delodajalcu
32 dni
3 leta zaposlitve pri delodajalcu
36 dni
5 let zaposlitve pri delodajalcu
46 dni
10 let zaposlitve pri delodajalcu
60 dni
20 let zaposlitve pri delodajalcu
80 dni
25 ali več let zaposlitve pri delodajalcu
Odpoved iz krivdnih razlogov
Minimalni rok v tem primeru je 15 dni.
 
Delavec lahko poda odpoved brez obrazložitve, delodajalec pa izključno iz utemeljenih in obrazloženih razlogov, ki onemogočajo nadaljevanje razmerja. To so poslovni razlog, nesposobnost delavca, krivdni razlogi, nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti. Utemeljenost mora v primeru spora dokazovati delodajalec. Posebej tvegano je kot razlog navesti ukinitev delovnega mesta, saj je treba v tem primeru dokazovati, kako bomo naprej delali.
 
Dokumenti v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi:
 • obvestilo o nameravani odpovedi, če se POZ odpoveduje iz poslovnih razlogov;
 • opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi v primeru ponovne kršitve, če se namerava POZ odpovedati iz krivdnih razlogov;
 • vabilo na zagovor in zapisnik o zagovoru, če se POZ odpoveduje iz razloga nesposobnosti;
 • obvestilo sindikatu, če je delavec član sindikata;
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki mora biti obrazložena.
 
Odpoved večjemu številu delavcev
Če delodajalec odpusti večje število delavcev (tj. najmanj 10 delavcev v podjetju, ki zaposlujejo več kot 20 in manj kot 100 delavcev; najmanj 10 % delavcev v podjetju, ki zaposluje med 100 in 300 delavci; in najmanj 30 delavcev v podjetju, ki zaposluje 300 ali več delavcev)  mora izdelati program razreševanja presežnih delavcev.
 
Odpravnina
Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. 
 
Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
 
Odpravnina znaša (podatki za leto 2014; v primeru zakonske spremembe glejte ZDR, člen 108):
 • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
 • 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
 • 1/3 osnoveza vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.
 
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Izredna odpoved je odpoved pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka, ki se je stranki lahko poslužita izključno ob zakonsko določenih primerih iz 110. oziroma 111. člena ZDR. Utemeljenost odpovedi je dolžna dokazovati tista stranka, ki je odpoved podala.
V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavec ni upravičen do odpravnine ter nima pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.
 
Dokumenti v postopku izredne odpovedi POZ:
 • vabilo na zagovor in zapisnik o zagovoru;
 • obvestilo sindikatu, če je delavec član sindikata;
 • izredna odpoved.
 
Posebno varstvo pred odpovedjo
Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavskim predstavnikom, selavki v času nosečnosti ter ves čas, ko doji otroka, staršem v času, ko izrabljajo starševksi dopust, invalidnim in odsotnim z dela zaradi bolezni, starejšim delavcem do izpolnitve minimalnih pogojev za upokojitev.
 
Varstvo pred odpovedjo se ne zagotavlja v primerih, ko obstajajo razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ter v postopku za prenehanje delodajalca in postopku prisilne poravnave.
 
Postopki po prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec delavcu  vrniti delovno knjižico. V osmih dneh po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi delodajalec odjavi delavca iz obveznega socialnega zavarovanja z obrazcem M2

Do prenehanja delovnega razmerja lahko pride na pobudo delodajalca, delavca, ali zaradi tretjih razlogov, ki niso odvisni od njiju samih. Ti razlogi so lahko:
 • odstop;
 • nemožnost izpolnitve in višja sila;
 • individualni odpust;
 • kolektivni odpust;
 • odpust iz disciplinskih razlogov;
 • delavec se po odsotnosti zaradi bolezni ni vrnil na delovno mesto;
 • delavec ni uspešno opravil preizkusa;
 • presežni delavci (t.i. in mobilità);
 • smrt delavca;
 • dosega pogojev za uveljavljanje pravice do starostne upokojitve;
 • sporazumna razrešitev pogodbe;
 • potek roka.
 

Odpoved s strani delavca / odstop

Odpoved s strani delavca (odstop) je prostovoljno dejanje delavca, do katerega ne sme priti zaradi groženj, pomote ali nesposobnosti. Odpovedstop je veljavnaen le, če se overi pri uradih Teritorialnih direktoratov za zaposlovanje, Centrih za zaposlovanje ali če mu delavec priloži izjavo o prenehanju delovnega razmerja v elektronski obliki.

Individualna odpoved s strani delodajalca / odpust

Individualna odpoved s strani delodajalca ali odpust je vrsta enostranskega odstopa od pogodbe s strani delodajalca v odvisnem delovnem razmerju.

Odpoved mora imeti utemeljen razlog, ki je lahko odvisen od subjektivnih razlogov, povezanih z ravnanjem delavca (zakonita odpoved ali utemeljeni subjektivni odpovedni razlogi), ali od objektivnih razlogov, povezanih z proizvodno dejavnostjo ali z organizacijo dela (odpoved zaradi utemeljenih objektivnih razlogov).

Odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti izražena v pisni obliki in po postopku, ki ga določa zakon. V primeru odpovedi zaradi disciplinskih razlogov je postopek bolj zapleten.

Obrazložitev postopka individualnega odpusta je na voljo na spodnjem naslovu: http://www.unicolavoro.ilsole24ore.com/ExternalDefault.aspx?idDoc=10467409&idDocType=15.

Kolektivna odpoved s strani delodajalca

Kolektivno odpoved s strani delodajalcai odpust lahko izvedejo delodajalci, ki zaposlujejo več kot 15 zaposlenih.

Do kolektivne odpovedi pride, ko delodajalec namerava v roku 120 dni odpustiti vsaj 5 zaposlenih v proizvodni enoti ali v več proizvodnih enotah v isti pokrajini.

Sankcije


Vrsta razveljavitve

Razlogi

Posledice

Razglasitev neveljavnosti

odpovedni razlog ni bil posredovan delavcu v roku 7 dni od njegove zahteve

 • v podjetjih, ki imajo več kot 15 zaposlenih (ali skupno 60): pritožba v roku 60 dni za vrnitev na delovno mesto in plačilo odškodnine;
 • v podjetjih, ki imajo manj kot 15 zaposlenih: delavcu ni treba vložiti pritožbe, listina je nična

Razglasitev neveljavnosti

odpoved v ustni obliki brez pisnega sporočila

Nima učinka in ne more vplivati na trajanje delovnega razmerja, delavcu zato pripadajo vse neizplačane plače

Razglasitev ničnosti

 • diskriminatorna  odpoved
 • odpoved na podlagi političnih, verskih, rasnih in spolnih razlogov

Vrnitev na delovno mesto in odškodnina v višini 5 plač, ne glede na število zaposlenih

Razglasitev ničnosti

zaradi poroke

Vrnitev na delovno mesto in izplačilo plač do trenutka ponovne zaposlitve

Možna razglasitev ničnosti

Odpoved brez utemeljenega odpovednega razloga

 • Ponovna zaposlitev in plačilo denarne kazni v primerih, ko velja pravni institut t.i. obvezne zaščite (tutela obbligatoria);
 • Vrnitev na delovno mesto ali plačilo odškodnine v primerih, ko velja pravni institut t.i. dejanske zaščite (tutela reale)

Neupravičeni odpust

Odpoved iz disciplinskih razlogov, s postopkovnimi pomanjkljivostmi

 • Vrnitev na delovno mesto in plačilo odškodnine v primerih, ko velja pravni institut t.i. dejanske zaščite (tutela reale)
 • Ponovna zaposlitev ali plačilo odškodnine v primerih, ko velja pravni institut t.i. obvezne zaščite (tutela obbligatoria)
 

Kakšne so lahko odsotnosti zaposlenih? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Redni letni dopust

Zaposleni so lahko odsotni z delovnega mesta zaradi rednega letnega dopusta. Zakon o delovnih razmerjih določa pravico do minimalne dolžine letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega in upoštevajoč razporeditev delovnih dni v tednu. To pomeni, da ima delavec, katerega delovna obveznost je razporejena na pet delovnih dni v tednu, minimalni letni dopust v trajanju 20 delovnih dni, za delavca, ki dela šest dni v tednu, pa minimalni štiritedenski letni dopust pomeni 24 delovnih dni. Za posebne primere okoliščin, kot so invalidnost, starost, 60 odstotna telesna okvara, duševno in telesno prizadet otrok, otrok do 15. leta starosti in druge okoliščine, ki jih določi delodajalec v splošnih aktih, delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta.

Izredni dopust

V to kategorijo spadajo:
 • plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin (lastna poroka, smrt zakonca, zunajzakonskega partnerja, otroka, posvojenca ali pastorka, smrt staršev ali posvojiteljev, hujše nesreče, ki zadenejo delavca), ki traja do največ 7 delovnih dni v posameznem koledarskem letu,
 • odsotnost zaradi darovanja krvi, na dan, ko se daruje kri,
 • odsotnost zaradi opravljanja neprofesionalne funkcije, v katero je delavec izvoljen oziroma dolžnosti, v katero je imenovan ipd. (170. člen Zakona o delovnih razmerjih),
 • odsotnost zaradi izobraževanja (t.i. študijski dopust).

 

Bolniška odsotnost

Zakon o delovnih razmerjih opredeljuje odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov kot upravičeno odsotnost z dela v primeru začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe. V skladu z določbami Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je delavec dolžan obvestiti delodajalca, da je zbolel. Bolniško odsotnost z dela do 30 dni dovoli osebni zdravnik, v primeru podaljševanja pa odloča zdravniška komisija pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Delavec je lahko odsoten tudi zaradi nege ožjega družinskega člana (do 7 dni), zaradi nege otroka do 7. leta starosti ali zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka (do 15 dni). Izjemoma se lahko odsotnost podaljša.

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pa predvideva še naslednje odsotnosti (Zakon o delovnih razmerjih uporablja skupen izraz starševski dopust):

Porodniški dopust

Porodniški dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do porodniškega dopusta ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka, eden od starih staršev otroka ali druga oseba. Porodniški dopust traja 105 dni. Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog. Če mati ne nastopi porodniškega dopusta 28 dni pred predvidenim datumom poroda, neizrabljenega dela ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen če je porod nastopil pred predvidenim datumom. Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega dopusta, ga nastopi z dnem rojstva otroka. Porodniški dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

Noseča delojemalka mora delodajalca obvestiti o porodniškem dopustu najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta. Če je noseča samostojna podjetnica, mora o tem obvestiti pristojni organ za registracijo samostojne dejavnosti v 15 dneh po priznanju pravice.

Očetovski dopust

Očetovski dopust je dopust, namenjen očetu, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni (ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati), pri čemer mora prvih 15 dni dopusta koristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti (sicer ta del očetovskega dopusta zapade), drugih 75 dni pa lahko izrabi najdlje do tretjega leta starosti otroka. Oče nima pravice do izrabe prvih 15 dni očetovskega dopusta, če koristi porodniški dopust.

Dopust za nego in varstvo otroka

Dopust za nego in varstvo otroka je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka ter ga upravičenci nastopijo neposredno (takoj) po poteku porodniškega dopusta. Pravico ima eden od staršev otroka, v izrednih primerih oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi eden od starih staršev otroka ali druga oseba. Dopust za nego in varstvo otroka traja praviloma 260 dni. Ta dopust se lahko podaljša, če mati rodi dvojčke (za 90 dni), če mati rodi več hkrati živorojenih otrok (za vsakega nadaljnjega otroka 90 dni), če mati rodi nedonošenčka (za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni), če mati rodi otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (za 90 dni plus možnost do otrokove starosti 18 mesecev), če starša doma že varujeta najmanj dva otroka v starosti do osmih let (za dva otroka 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni). Vse pravice se tudi seštevajo.

Posvojiteljski dopust

Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s posebnim predpisom, ima pravico do posvojiteljskega dopusta (razen v primeru, ko so za otroka izrabili starševski dopust), ki ga nastopi najpozneje 30 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve:
 • za otroka starega od 1 do 4 let v trajanju 150 dni,
 • za otroka starega od 4 do 10 let v trajanju 120 dni.
 

Posvojiteljski dopust se lahko izrabi v strnjenem nizu ob polni ali delni odsotnosti z dela, enega ali obeh staršev hkrati, pri čemer skupno trajanje dopusta ne sme presegati 150 dni oziroma 120 dni. O tem je potrebno delodajalca obvestiti najkasneje v 3 dneh od nastopa razloga za izrabo dopusta. Pravice do posvojiteljskega dopusta nima oseba, ki posvoji otroka svojega zakonca.

Letni dopust

Dopust je namenjen ponovni pridobitvi fizične in psihične moči delavca. Delavcu pripadajo najmanj štirje tedni plačanega letnega dopusta in delavec se tej pravici ne more odreči. Trajanje letnega dopusta mora temeljiti na zakonih, kolektivnih pogodbah, dobri praksi ali načelu enakopravnosti, obdobje dopusta mora biti po možnosti najmanj 2 zaporedna tedna, če delavec za to zaprosi. Letni dopust mora biti plačan, obdobje koriščenja pa določi delodajalec, ob upoštevanju potreb podjetja in interesov delavcev.

Delavec mora dva od najmanj štirih tednov dopusta koristiti v tekočem letu, ostala dva tedna pa najkasneje v roku 18 mesecev po zaključku tekočega leta.

Ob prenehanju delovnega razmerja ima delavec pravico do denarnega nadomestila za neizrabljeni dopust, med delovnim razmerjem štiritedenskega letnega dopusta delodajalec ne sme zamenjati za denarno odškodnino.

Kolektivne pogodbe lahko narekujejo različno trajanje letnega dopusta, ki pa ne sme biti v nobenem primeru krajše od zakonsko določenega. Običajno pripada delavcu dopust za vsak mesec dela za eno dvanajstino letnega trajanja. Navadno se za izračun letnega dopusta šteje kot polni delovni mesec vsak mesec, ko je bil delavec na delu prisoten najmanj 15 dni.

Plačana krajša odsotnost z dela in plačana odsotnost za delovne dni, ki so bili v Italiji nekoč dela prosti dnevi

Poleg letnega dopusta lahko kolektivne pogodbe predvidevajo tudi krajše plačane odsotnosti, ki se lahko razlikujejo od pogodbe do pogodbe. Poleg tega pripada delavcu skupaj 32 ur plačane odsotnosti z dela kot nadomestilo za štiri delovne dni, ki so bili nekoč dela prosti dnevi. Če je med letom prišlo do sklenitve ali razrešitve delovnega razmerja ali do neplačanih odsotnosti z dela, so plačane odsotnosti z dela navadno sorazmerne trajanju delovnega razmerja.

Dopust ob poroki

Ob poroki pripada zaposlenim delavcem plačani dopust, ki ga urejajo sektorske kolektivne pogodbe. Navadno traja dopust ob poroki 15 dni, ki jih ni mogoče všteti v letni dopust. Za uradnike je plačilo nadomestila za dopust ob poroki v breme delodajalca, medtem ko je za fizične delavce 7 dni v breme zavoda INPS. Delodajalec plača delavcu nadomestilo vnaprej, nato pa dobi znesek povrnjen v obliki odbitkov od prispevkov, ki jih za delavca vplačuje pri zavodu INPS.

Vojaški vpoklic

Če so zaposleni vpoklicani v vojsko za katero koli potrebo oboroženih sil, imajo pravico do ohranitve delovnega mesta in do denarnega nadomestila.

Pravica do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja

Zaposleni, ki se redno izobražujejo pri osnovnošolskih, srednješolskih in visokošolskih ustanovah in zavodih za poklicno izobraževanje, imajo pravico do delovnih izmen, ki jim omogočajo obiskovanje predavanj in pripravo na izpite. Ustaljena praksa je, da imajo pod določenimi pogoji delavci pravico do odsotnosti zaradi izobraževanja do največ 150 ur, ki jih lahko koristijo v treh letih ali po želji tudi v enem samem letu. Zaposleni, ki se izobražujejo, vključno z univerzitetnimi študenti, imajo pravico do plačane odsotnosti za dan opravljanja izpita.

Pravica do odsotnosti z dela zaradi opravljanja javne funkcije

Delavci, ki so izvoljeni v državni parlament, Evropski parlament, deželne skupščine ali ki opravljajo druge javne funkcije, za katere so bili izvoljeni, imajo pravico do neplačane odsotnosti z dela za celotno trajanje mandata.

Posamezniki, ki so bili izvoljeni v lokalne vladne organe (župani, predsedniki pokrajin, predsedniki občinskih in pokrajinskih svetov, itd.), imajo pravico do odsotnosti z dela zaradi opravljanja funkcije, odsotnost je lahko plačana ali neplačana.

Odsotnost z dela zaradi sindikalne dejavnosti

Delavci, ki opravljajo funkcije v sindikalnih organizacijah, lahko imajo pravico do plačane ali neplačane odsotnosti z dela.

Odsotnost z dela zaradi opravljanja funkcije na volilnem uradu

Zakon priznava delavcem, ki opravljajo funkcije na volilnih uradih, da so v primeru volitev odsotni z dela za celotno trajanje volilnih dejavnosti in imajo pravico do plače.

Odsotnost z dela za delavce, ki so odvisni od prepovedanih drog, in za njihove družinske člane

Zaposleni na nedoločen čas, ki so odvisni od prepovedanih drog, in njihovi družinski člani lahko koristijo do največ 3 let neplačane odsotnosti z dela, da se lahko udeležijo terapevtskih rehabilitacijskih programov, ki jih prirejajo zdravstvene službe Krajevnih zdravstvenih ustanov.

Odsotnost z dela za invalide in njihove svojce

Invalidi in njihovi starši ter družinski člani imajo pravico do plačanih in neplačanih odsotnosti z dela. Plačane odsotnosti se lahko koristijo po urah ali po dneh, do največ 3 dni na mesec.

Plačana odsotnost zaradi hudih družinskih okoliščin

V celotnem delovnem obdobju pripadata delavcu dve leti neplačanega dopusta zaradi hudih in utemeljenih družinskih okoliščin člana družine do drugega kolena sorodstva. V nekaterih primerih lahko zavod INPS delavcu izplačuje tudi denarno nadomestilo v višini zadnje plače, ki jo je dobil pred odsotnostjo.

Plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin

Delavec je upravičen do plačane odsotnosti v primeru hude bolezni ali smrti soproga, člana družine do drugega kolena sorodstva (tudi če ne stanuje v istem gospodinjstvu) ali člana zunajzakonske zveze. Delavec je lahko odsoten z dela do največ 3 dni na leto, ki niso praznični ali dela prosti dnevi.

Darovanje krvi in kostnega mozga

Darovalci krvi imajo pravico do plačane odsotnosti na dan darovanja krvi. Plačilo nadomestila gre v breme zavoda INPS. Podobno velja za darovalce kostnega mozga, tem pripada plačana odsotnost, ki je primerno dolga glede na trajanje posega odvzema.

Bolezen

Zakon določa, da ima delavec pravico, da v primeru bolezni ohrani delovno mesto za obdobje, ki ga določajo zakon, kolektivne pogodbe, sodna praksa in načelo enakopravnosti. Med boleznijo pripada delavcu nadomestilo za čas bolezni, ki gre v breme zavoda INPS, in morebitno dopolnilo nadomestila, ki bremeni delodajalca. Nadomestilo v breme zavoda INPS se izplačuje od četrtega dne po nastopu bolezni, znesek dajatev pa je do dvajsetega dne bolezni 50 % dnevne plače, ki jo je delavec prejemal pred nastopom bolezni vključno z delnim izplačilom za trinajsto in štirinajsto plačo, medtem ko je od enaindvajsetega do stoosemdesetega dne 66 % plače. Kolektivne pogodbe lahko določajo, da mora delodajalec dopolniti to nadomestilo. Nadomestilo bremeni zavod INPS, vnaprej pa ga izplačuje delodajalec, nato pa znesek odbije od prispevkov, ki jih mora nakazati zavodu INPS. Najdaljše možno trajanje prejemanja nadomestila je 180 dni. Za dokazilo o bolezni je potrebno zdravniško potrdilo, ki ga mora zdravnik izdati najkasneje dan po nastopu bolezni. Potrdilo se pošlje zavodu INPS v elektronski obliki, delavec pa mora o tem obvestiti delodajalca najkasneje dva dni po začetku odsotnosti zaradi bolezni.

Obvezni porodniški dopust

Zakonski odl. št. 151/2001 predvideva trojno zaščito za matere-delavke: fizično, pravno in denarno. V nekaterih primerih lahko oče-delavec nadomesti ali dopolni mater-delavko v času koriščenja obveznega porodniškega dopusta. Zaščita se začne že med nosečnostjo, ko nastopi prepoved odpusta in začasnega odpusta, in traja do prvega leta starosti otroka. Obvezni materinski dopust pa nastopi dva meseca pred pričakovanim porodom (v nekaterih izrednih primerih lahko tudi prej) ali tri mesece pred pričakovanim porodom v primeru težkih del in traja do največ treh mesecev (do sedem mesecev v primeru težkih del). Dopust pred porodom se lahko skrajša na en mesec, obdobje po porodu pa se lahko podaljša na štiri mesece po porodu. V primeru prezgodnjega poroda lahko mati koristi neizrabljene dni obveznega dopusta po porodu. Skladno z 21. čl. Enotnega besedila o zaščiti starševstva morajo matere-delavke delodajalcu in zavodu, ki izplačuje nadomestilo za materinstvo, posredovati zdravniško potrdilo, na katerem je naveden datum predvidenega poroda, vsaj dva meseca pred porodom, nato pa morajo v roku 30 dni izročiti potrdilo, na katerem je naveden datum poroda. Delavki zavod INPS izplačuje nadomestilo v višini 80 % povprečne dnevne plače, odmerjene po postopku, predvidenem za odmero dnevnega nadomestila za bolezen. Nadomestilo bremeni zavod INPS, vnaprej pa ga izplačuje delodajalec, nato pa znesek odbije od prispevkov, ki jih mora nakazati zavodu INPS. Kolektivne pogodbe lahko določajo, da mora delodajalec dodatno dopolniti nadomestilo za porodniški dopust.

Starševski dopust za očete

Za obdobje 2013–2015 je v 4. alineji 24. čl. zakona št. 92/2012 poskusno določeno, da se mora oče-delavec v roku petih mesecev od rojstva otroka za en dan vzdržati dela. V istem obdobju je lahko oče-delavec v dogovoru z materjo odsoten z dela še dva dni, ki sta lahko tudi zaporedna, in jo tako nadomesti na obveznem dopustu, ki ji pripada.

V tem primeru je delavec upravičen do 100-odstotnega nadomestila plače v breme zavoda INPS. Oče-delavec mora vsaj dva tedna pred odsotnostjo pisno obvestiti delodajalca o izbranih dneh za odsotnost.

Starševski dopust

Oba starša imata pravico do 6-mesečnega izbirnega starševskega dopusta, ki ga lahko koristita dokler otrok ne dopolni 8 let. Skupno oba starša ne smeta biti odsotna več kot deset mesecev. Če pa oče uveljavi svojo pravico do vsaj treh mesecev dopusta, ima mati pravico do sedmih mesecev dopusta in skupno obdobje dopusta za oba starša se zviša na 11 mesecev. Za čas izbirnega starševskega dopusta sta starša upravičena do dnevnega nadomestila 30 % skupne povprečne dnevne plače za obdobje do skupaj največ šest mesecev do tretjega leta starosti otroka. Nadomestilo za izbirni starševski dopust se izplačuje tudi dlje kot šest mesecev, in sicer od sedmega do desetega meseca odsotnosti ali za odsotnosti od tretjega do osmega leta starosti otroka, vendar le, če je dohodek zadevnega starša v letu odsotnosti nižji od 2,5 krat minimalno plačilo pokojnine v breme splošnega obveznega zavarovanja pri zavodu INPS (za leto 2013 je to16.101,47 €).

Posvojitev in rejništvo

Delavka, ki posvoji otroka, ima pravico do obveznega starševskega dopusta do največ pet mesecev. Pravico lahko uveljavi v prvih petih mesecih po dejanskem prihodu otroka v družino in za odsotnost se ji izplačuje nadomestilo 80 % plače. Za rejništvo lahko mati-rejnica uveljavi pravico do plačanega dopusta v roku 5 mesecev od prihoda otroka v družino za največ tri mesece, ki so deljivi, in za odsotnost se ji izplačuje nadomestilo v višini 80 % plače.

Pravica do starševskega dopusta se lahko uveljavi ne glede na starost otroka v roku osmih let po prihodu otroka v družino, tudi v primeru nacionalne ali mednarodne posvojitve ali rejništva. Redno denarno nadomestilo za plačo se lahko izplačuje le v prvih treh letih po prihodu otroka v družino.

Pravica doječe matere

Delodajalec mora delavkam-materam v prvem letu življenja otroka zagotoviti pravico do dveh odmorov za dojenje med delovnim časom. Delavki pripadata dva odmora (lahko tudi zaporedna) dnevno. Če je delovni čas krajši od šest ur dnevno, pripada delavki en sam odmor. Vsak odmor traja eno uro in se šteje kot opravljena delovna ura za namene trajanja delovnega časa in plače. V nekaterih primerih lahko pravico do odmora uveljavi oče namesto matere, vendar samo po preteku treh mesecev po porodu.

Mati-delavka mora za uveljavljanje pravice do odmorov delodajalcu izročiti zahtevek, oče pa mora za uveljavljanje pravice vložiti zahtevek pri zavodu INPS ter delodajalcu izročiti kopijo.  

Za čas odmora pripada delavki celotna plača. Nadomestilo bremeni zavod INPS, vnaprej pa ga izplačuje delodajalec, nato pa znesek odbije od prispevkov, ki jih mora za delavko nakazati zavodu INPS.

Bolezen otroka

Oba starša imata (enkrat eden, enkrat drugi) pravico do odsotnosti z dela brez časovnih omejitev v primeru bolezni otroka, ki še ni dopolnil treh let. Če je otrok star od tri do osem let, sta lahko starša odsotna z dela le pet delovnih dni na leto. Odsotnost ni plačana, vendar se sešteva k delovni dobi.

Katere podatke je treba vpisovati v kadrovsko evidenco? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

V skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti so delodajalci dolžni za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora voditi spodaj naštete evidence. Vsi dokumenti in izvirne listine, kot tudi evidence se hranijo kot listine trajne vrednosti. Priporoča se hranjenje v ognjevarnih omarah, saj je dolžnost delodajalca, da skrbi, da se te zbirke ne uničijo, poškodujejo ali spremenijo.

V nadaljevanju so navedene osnovne postavke, podrobnosti pa najdete v Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

Evidenca o zaposlenih delavcih (13. člen ZEPDSV) - vzorec

 • Podatki o delavcu,
 • podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci),
 • odatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi,
 • podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.
 

Lahko pa se vodijo tudi drugi podatki, kot je bivališče, in zbirajo različni dokumenti, potrdila ter fotokopije osebnih dokumentov.

Delavec je dolžan delodajalcu vse spremembe prijaviti v roku 8 dni po njihovem nastanku.

Evidenca o stroških dela (16. člen ZEPDSV)

Vodi se mesečno in vanjo se vpisuje:
 • podatke o delavcu,
 • podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca,
 • podatke o drugih stroških dela,
 • podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca.
 

Evidenca o izrabi delovnega časa (18. člen ZEPDSV)

Za posameznega delavca je potrebno dnevno vpisovati naslednje podatke:
 • o številu ur,
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 • opravljene ure v času nadurnega dela,
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
 • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 

Evidenca se vodi tudi za poslovodne osebe, če so v delovnem razmerju pri delodajalcu.

Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu (20. člen ZEPDSV)

Gre za evidence o stavkah in arbitražah delovnih sporov.

V enotno knjigo o delu (kadrovsko evidenco) je treba vpisovati podatke, ki se nanašajo na vse sodelavce v organizacijski strukturi podjetja, ki so zaposleni na podlagi običajne ali fleksibilne pogodbe o zaposlitvi.

Za vsakega sodelavca je treba navesti;
 • ime in priimek;
 • davčno številko;
 • kvalifikacijo in stopnjo;
 • delovno dobo;
 • izplačila v denarju ali v naravi, ki jih izvede ali upravlja delodajalec;
 • odbitke;
 • davčne olajšave;
 • podatke v zvezi z družinskimi prejemki;
 • storitve, ki so jih nudili zavodi in instituti za socialno zavarovanje.
 

Enotna knjiga o delu mora vsebovati koledar prisotnosti, iz katerega mora za vsak dan biti razvidno število ur, ki jih je vsak sodelavec opravil, število nadur, plačanih in neplačanih odsotnosti, dopusta in počitka. Enotno knjigo o delu je treba izpolniti do konca naslednjega meseca za tekoči mesec.

Katere so ugodnosti za zaposlovanje? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Zakonske ugodnosti za zaposlovanje delavcev

Slovenija izvaja več programov v obliki davčnih spodbud za zaposlovanje ranljivih skupin, med katere prištevamo mlade, ki prvič vstopajo v zaposlitev in mlade do 30. leta starosti, starejše od 50. let, invalide, dolgotrajno brezposelne, in brezposelne na ranljivih območjih. Pregled aktualnih spodbud za zaposlovanje je dosegljiv na spletni strani Zavoda Republike Sloveniji za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

Javni razpisi za zaposlovanje

Aktualne javne razpise, roke in pogoje za prijavo nanje, ki jih objavlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, najdemo na spletnem naslovu: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi.

 

V Italiji so bile uvedene številne davčne ugodnosti, da bi se povečalo zaposlovanje nekaterih težje zaposljivih kategorij delavcev, mednje prištevamo:
 • vajence;
 • delavce, ki so vsaj 24 mesecev na dopolnilni blagajni;
 • delavce, ki so tri mesece na dopolnilni blagajni in ki so zaposleni pri podjetjih, ki so šest mesecev na izredni dopolnilni blagajni;
 • delavce, ki prejemajo izredna nadomestila za brezposelnost;
 • brezposelne, ki že 12 mesecev prejemajo posebno pomoč;
 • osebe, ki so več kot 24 mesecev brezposelne;
 • brezposelne osebe s posebnimi osebnimi okoliščinami;
 • delavce, ki prejemajo t.i. nadomestilo za mobilnost;
 • brezposelne vodje podjetij;
 • zaposlitev za določen čas za nadomeščanje delavk, ki koristijo obvezni ali neobvezni porodniški dopust (podjetja z manj kot 20 zaposlenih);
 • davčni dobropis za zaposlitev raziskovalcev;
 • davčne olajšave za dejavnosti, ki jih za podjetja izvajajo zaporniki;
 • davčne olajšave za brezposelne novinarje;
 • zmanjšano stopnjo davka od proizvodnih dejavnosti IRAP in manjši davčni primež za zaposlitve za nedoločen čas;
 • pogodbe za delo s krajšim delovnim časom in solidarnostne pogodbe med starejšimi delavci in mladimi;
 • zaposlitev mladih prekernih delavcev (mlajših od 35 let), ki imajo mladoletne otroke;
 • zaposlitev težjih invalidov;
 • deželni prispevek za redno zaposlitev prekernih delavcev;
 • davčni dobropis za dodatno zaposlovanje v deželah južne Italije in na revnejših področjih.
 

Na spodaj navedeni spletni strani je mogoče najti dodatke informacije glede zakonskih ugodnosti za zaposlovanje: http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Pagine/default.aspx.