Katere so funkcije prodajnih poti? Odpri
Zadnja sprememba: 20.01.2020

Večina podjetij se odloči, da ne bo prodajala svojih izdelkov/storitev neposredno končnemu porabniku. Zato se povežejo s tako imenovanimi tržnimi posredniki, da bi ti poskrbeli, da izdelki /storitve pridejo do končnega uporabnika. Vse odločitve, povezane z ustvarjanjem tržnih poti, mora podjetje sprejeti na podlagi dolgoročne strategije razvoja podjetja in trenutnih tržnih gibanj. Teh tržnih posrednikov je lahko tudi več. Tržni posredniki sestavljajo tržno pot (imenovano tudi prodajna pot ali distribucijski kanal).

Udeleženci na tržni poti izvajano lahko različne funkcije. To so:
 • zbiranje in širjenje informacij, izvajanje trženjskega raziskovanja o možnih in sedanjih odjemalcih, konkurentih in drugih dejavnikih na trgu;
 • tržno komuniciranje s potencialnimi kupci: oblikovanje in širjenje obvestil   določeni ponudbi, da bi pritegnili kupce;
 • prilagajanje ponudbe in pogajanja: doseči poskušajo končni dogovor o ceni in drugih pogojih;
 • naročanje: udeleženci na tržnih poteh posredujejo proizvajalcu povratne informacije o namerah nakupa; lahko tudi pridobivajo in razporejajo sredstva, ki so potrebna za financiranje zalog na različnih ravneh tržne poti;
 • prevzem tveganja;
 • fizična distribucija: zaporedno skladiščenje in premikanje fizičnih izdelkov od surovin do končnih odjemalcev;
 • plačilo: kupci plačujejo svoje račune preko bank in drugih finančnih institucij prodajalcem;
 • prenos lastnine z ene organizacije ali osebe na druge.
 

Večkrat se pojavi vprašanje, kdo naj izvede vse te funkcije. Če jih izvaja kar podjetje samo, narastejo njegovi stroški in morajo biti njegove cene višje. Če pa se nekatere funkcije prenesejo na posrednike na tržni poti, so stroški podjetja in cene nižje, toda posrednikom pripada provizija za svoje delo. Če so posredniki učinkovitejši od proizvajalcev, potem so cene, ki jih plačajo odjemalci, lahko tudi nižje. Odjemalci se lahko odločijo, da sami izvajajo nekatere funkcije, zaradi česar je potem cena zanje nižja (kupijo blago/storitev direktno pri proizvajalcu).

Kakšne vrste tržnih posrednikov poznamo? Odpri
Zadnja sprememba: 20.01.2020

Tržni posredniki so podjetja, ki pomagajo proizvodnemu podjetju pri promociji, prodaji in distribuciji njihovih izdelkov do končnih porabnikov. Med posrednike na tržni poti štejemo podjetja za trgovske storitve, podjetja za fizično distribucijo, agencije za trženjske storitve in finančne posrednike. Podjetje mora biti pri izbiri posrednikov zelo previdno in mora paziti na njihovo učinkovitost. V stalnem konkurenčnem boju se morajo podjetja zelo truditi, da obdržijo svoj prostor na prodajnih policah trgovin. Med podjetjem, ki proizvede določen izdelek ali storitev in končnimi porabniki je na tržni poti množica tržnih posrednikov, ki se različno imenujejo, ker opravljajo različne posle. Lahko so to trgovski posredniki (trgovci na debelo in drobno, ki kupujejo blago, postanejo njegovi lastniki in ga preprodajajo), posredniki - zastopniki (brokerji, predstavniki proizvajalcev in prodajni posredniki - iščejo kupce, pogajajo se v imenu proizvajalcev, vendar ne prevzamejo izdelkov v svojo last) ali pa  posredniki, ki olajšajo pretok blaga (transportna podjetja, neodvisna skladišča, banke in oglaševalske agencije lahko tudi pomagajo pri izvajanju distribucije, vendar ne prevzemajo izdelkov v svojo last niti se ne pogajajo o nakupih in prodajah).

Kakšna je razlika med posrednimi in neposrednimi tržnimi potmi? Odpri
Zadnja sprememba: 20.01.2020

Že iz imena samega lahko sklepamo, d gre pri neposredni tržni potri za direktno distribucijo podjetja končnemu potrošniku. Čim se v to distribucijo vključi vsaj en posrednik, gre za posredno tržno pot. Vsak posrednik, ki sodeluje pri pretoku dobrin od proizvajalca do kupca, se nahaja na neki ravni tržne poti. Proizvajalec in kupec sta začetni in končni udeleženec tržne poti.

Tržne poti ločimo po ravni na naslednji način:
 • Neposredna tržna pot ali tržna pot ničelne ravni (proizvajalec prodaja blago končnim kupcem neposredno, med neposredno prodajo štejemo prodajo od vrat do vrat, prodajo po pošti in prodajo v trgovinah podjetja),
 • Tržna pot prve ravni (med proizvajalci in potrošniki obstajajo posredniki, ki so običajno pri prodaji izdelkov široke porabe trgovci na drobno, na industrijskih trgih pa so to zastopniki agenti ali prodajni brokerji),
 • Tržna pot dveh ravni (na tržni poti sta dva posrednika, lahko sta to trgovec na drobno in trgovec na debelo, na industrijskih trgih pa sta posrednika npr. agent in trgovec na debelo),
 • Tržna pot treh ravni (trije posredniki na tržni poti, recimo trgovec na debelo, specializirani posrednik in trgovec na drobno),
 • Tržna pot več ravni (ta je značilna za mednarodno oz. zunanjetrgovinsko poslovanje, na tržni poti se pojavijo izvoznik, tuji uvoznik, zastopnik, trgovec na debelo, trgovec na drobno in še kdo).
 

Z naraščanjem števila posrednikov na tržni poti proizvajalci izgubljajo nadzor nad izdelki. 

Kakšne strategije poznamo pri določanju števila posrednikov na posamezni prodajni poti? Odpri
Zadnja sprememba: 20.01.2020

Oblikovanje novih in izbira obstoječih tržnih poti sta težavni nalogi in sodita med najpomembnejše odločitve vodstva podjetja. To še posebej velja, ko gre za uvajanje novega izdelka na trg ali pa če podjetje samo prvič vstopa na trg. Vsak posrednik na   tržni poti namreč ustvarja različne prihodke od prodaje, na drugi strani pa tudi stroške. Ko se podjetje enkrat odloči za neko sestavo tržne poti, potem največkrat to uporablja več časa, saj je že načrtovanje tržnih poti lahko velik strošek za podjetje. Pri oblikovanju  tržne poti mora vodstvo podjetja upoštevati cilje in naloge distribucije, določiti strukturo in oceniti dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje tržnih poti, izbrati najboljšo možnost ter nato izbrati udeležence na tržni poti. To so proizvajalci, posredniki, končni porabniki, transportna podjetja, skladišča, zavarovalnice, reklamne agencije in banke. Podjetja bi morala pred to pomembno odločitvijo izvesti raziskavo trga. S tem naj bi ugotovili, kakšna oblika posrednika bi najbolje ustrezala  distribucijskim ciljem podjetja, ter izbrati takšno strukturo tržnih poti, ki bo ustrezno pokrila celoten trg in zagotavljala učinkovit pritok blaga na trg. Dobro je, če si podjetje pripravi grafični prikaz vseh možnih tržnih poti, analizira udeležbo posamezne tržne poti v skupni prodaji, izračuna stroške in dajatve na tržnih poteh (DDV, marže, špedicije, carine), določi kako oblikovati cene na tržni poti, katera prevozna sredstva in skladišča bodo uporabljena, opredeliti čas potovanja izdelka na tržni poti, predvideti število končnih uporabnikov in dodobra ugotoviti razmere na trgu, predvsem razmerje med ponudbo in povpraševanjem na tržni poti. Podjetje mora tudi ugotoviti, kateri posredniki lahko opravijo delo na tržni poti podjetja, in določiti prodajno osebje podjetja ali zastopstvo proizvajalca ali industrijski distributerji. Poleg tega se morajo podjetja odločiti za strategijo tržne poti. Tu gre lahko za ekskluzivno distribucijo (podjetje omeji število posrednikov, predvsem ko želi ohraniti večino nadzora nad ravnijo storitev in kakovostjo storitev), za selektivno distribucijo (proizvajalec uporablja več kot le nekaj posrednikov, a ne vseh, ki so se pripravljeni pojaviti kot udeleženci na tržni poti)  ali pa intenzivno distribucijo  (podjetje oskrbi kar največ prodajaln z izdelki in storitvami).

Kako izberemo najprimernejšo tržno pot? Odpri
Zadnja sprememba: 20.01.2020

Ko analiziramo trg, se glede na dobljene rezultate in želen cilje odločimo, katera je za podjetje in izdelek /storitev najprimernejša tržna pot. Pri tem moramo upoštevati tudi druge dejavnike. Tako na primer vemo, da storitev ne moremo pošiljati in mora biti pri izvajanju storitve navzoč tudi uporabnik. Zato moramo poskrbeti, da se bodo storitve izvajale dovolj blizu potrošnikom. Pozorni moramo biti na dobavni rok. Če imamo opravka z izdelkom/storitvijo, pri katerem je potrošnik občutljiv na dobavne roke, moramo izbrati tako tržno pot, da bo izdelek/storitev na njej preživel čim manj časa. Urejenost tržne poti namreč zelo vpliva na zadovoljstvo uporabnika, poleg tega pa je od učinkovitosti na tržni poti odvisen tudi ekonomski uspeh podjetja.

Kaj vpliva na naše odločitve pri načrtovanju tržnih poti? Odpri
Zadnja sprememba: 20.01.2020

Na odločitve podjetja pri oblikovanju tržnih poti vplivajo:
 • analiza ravni storitev, ki jih želijo odjemalci (najmanjša enota nakupa, čas čakanja, ugodna lokacija, raznolikost izdelkov, podporne storitve),
 • določanje ciljev in omejitev v zvezi s tržnimi potmi (cilje tržnih poti moramo opredeliti v obliki ciljnih ravni obsega storitev, pokvarljivi izdelki zahtevajo več neposrednega trženja, izdelki z veliko prostornino minimalizirane razdalje in premikanja do odjemalca, nestandardne izdelke običajno tržimo neposredno, izdelke z veliko vrednostjo na enoto prodaja kar prodajno osebje proizvajalca),
 • vrste posrednikov (prodajno osebje podjetja, zastopstvo proizvajalca, industrijski distributerji),
 • število posrednikov (ekskluzivna, selektivna, intenzivna distribucija),
 • pogoji in odgovornosti posameznega udeleženca na tržni poti (glavni odnosi na tržni poti so politika cen, pogoji prodaje, teritorialne pravice distributerjev, skupne storitve in odgovornosti),
 • ekonomska merila,
 • želja po ohranitvi nadzora in
 • prilagodljivost.

Katere težave se lahko pojavijo pri distribuciji storitev? Odpri
Zadnja sprememba: 20.01.2020

V današnjem času so storitvene dejavnosti temelj gospodarstva razvitega sveta. Storitveni sektor se intenzivno razvija in postaja dominanten gospodarski sektor razvitih držav. Ustvarja več kot 60 odstotkov bruto domačega proizvoda in zaposluje več kot dve tretjini vseh zaposlenih. Storitveni sektor je postal povsod prevladujoč, zlasti odkar je informacijska tehnologija ustvarila razmere za hiter razvoj storitvenih dejavnosti. Na rast storitvenega sektorja so vplivali še drugi številni razlogi, in sicer daljša življenjska doba prebivalstva, spremembe življenjskih navad in staranje prebivalstva, povečanje števila zaposlenih žensk, izjemno povečana mobilnost ljudi in globalizacija.

Razliko med storitvami in izdelki lahko opredelimo z naslednjimi značilnostmi:
 • neopredmetenost (neoprijemljivost, neotipljivost),
 • neločljivost porabnika od izvajalca storitve (praviloma),
 • minljivost oziroma kratkotrajnost,
 • občutljivost na čas,
 • težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti,
 • visoka stopnja tveganja,
 • prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov in storitev,
 • ustvarjanje osebnih stikov med kupcem in izvajalcem.
 

Trženje storitev je zaradi teh značilnosti bistveno težje kot trženje izdelkov, saj značilnosti izdelkov lahko zaznamo s svojimi čutili, pri storitvah pa to ni mogoče. Storitve so neotipljive in jih odjemalec pred nakupom ne more zaznati s čutili. Prav tako ne more opraviti preizkusa delovanja neke storitve pred njenim nakupom in uporabo, kar lahko stori pred nakupom fizičnih izdelkov. Prav neotipljivost storitev zelo otežuje oceno izvedbe storitve in hkrati povzroča pri odjemalcih bolj občuteno tveganje pred nakupom. Procesnost storitve pomeni, da vse storitve nastajajo v določenem procesu izvajanja, in sicer po posameznih stopnjah, ki so enkratne in si vedno sledijo v določenem zaporedju. Pri izvajanju storitev lahko pride do spremenljivosti storitve, saj je izvajanje storitve odvisno od časa, mesta izvajanja, izvajalca, odjemalca in drugih odjemalcev, ki hkrati sprejemajo storitev. Postavljanje standardov in popolno avtomatiziranje izvajanja storitev je praktično nemogoče. Spremenljivost pomeni, da je vsaka izkušnja, ki jo ima odjemalec z nakupom enake storitve, drugačna. Storitve so neobstojne in jih ne moremo skladiščiti, čeprav so njihovi učinki lahko dolgotrajni. Zaradi nezmožnosti shranjevanja lahko tako storitve izvedemo šele tedaj, ko obstaja po njih povpraševanje. Če povpraševanje preseže ponudbo, ne moremo storitve preprosto vzeti iz zaloge in jo ponuditi na trgu.

Viri: 

Potočnik V. 2003. Komercialno poslovanje z osnovami trženja. Temelji trženja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Potočnik V. 2000. Trženje storitev. Ljubljana: Gospodarski vestnik
Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.
Zeithaml, A. in Bitner, M. J. 1996: Services Marketing. New York: McGraw Hill.