Domače javne in zasebne institucije Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Domače javne institucije 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija)

Javna agencija SPIRIT Slovenija je agencija, ki slovenskemu gospodarstvu zagotavlja podporo na usklajen, pregleden in celovit način na naslednjih področjih:
 • Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj
 • Internacionalizacija in tuje neposredne investicije
 • Turizem.
 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)

Gospodarska zbornica Slovenije zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Članom zagotavlja nove priložnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge.

Zbornica je stičišče:
 • Slovenskih podjetij,
 • znanj in izkušenj vrhunskih strokovnjakov,
 • kakovostnih poslovnih informacij,
 • za medsebojne poslovne stike in povezave, itd.

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

Obrtniki in podjetniki, ki opravljajo obrtne in obrti podobne dejavnosti, se združujejo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, da bi uresničili svoje kratkoročne in dolgoročne poslovne in strokovne interese v Sloveniji in Evropski uniji ter ob strokovni podpori organizacije krepili lastne obratovalnice oziroma podjetja in bili bolj konkurenčni na domačem in mednarodnih trgih.

Na OZS nudijo izobraževanja, pregled domačih in tujih sejmov, opravljanje mojstrskih izpitov in objavljajo ažurne novice in zakone, ki so vezani na obrtniške dejavnosti.

Zavod RS za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje nudi informacije in storitve za delavce in delodajalce. Na voljo so informacije o zaposlovanju tujcev, razni obrazci, ki so potrebni pri sklepanju delovnih razmerij ter razpisi za štipendije in druge oblike subvencij.

Zavod mladi podjetnik

Zavod mladi podjetnik je neodvisna, neprofitna organizacija namenjena podpori podjetništva med mladimi in tistimi, ki so na začetku svoje podjetniške poti. Osnovna dejavnost zavoda je podjetniško svetovanje in izobraževanje, ki se udejanja v treh sklopih:
 •  Na portalu mladipodjetnik.si, kjer so na voljo podjetniški članki, novice, nasveti ter podobne podjetniške vsebine,
 • na forumu, kjer skupnost sodelavcev, strokovnjakov ter simpatizerjev Zavoda razrešuje dileme povezane z nastankom, vodenjem ter širitvijo podjetja ter
 • prek brezplačnih podjetniških izobraževanj, kjer strokovnjaki na različnih področjih slušateljem posredujejo podjetniško relevantne teme, ki so koristne pri poslovanju.
 

Revija Podjetnik

Revija Podjetnik je podjetniška revija, ki jo izdaja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Revija nudi številne uporabne članke za podjetnike, ki zajemajo poslovanje podjetja, marketing, predpise, ideje za posle, digitalna orodja oziroma pripomočke za podjetnike in druge uporabne informacije. Revija izdaja še časopisno prilogo Svetovalec in prireja podjetniške seminarje.

Revija Obrtnik

Revija Obrtnik je revija namenjena obrtnikom, ki jo izdaja OZS. Obsega številne uporabne članke za obrtnike kot tudi podjetnike. Predstavlja dogodke in najavlja obrtniške sejme, tako v Sloveniji kot tudi na tujem. Revija Obrtnik prireja tudi seminarje.

Portal IMAMIDEJO.SI

Portal IMAMIDEJO.SI je portal za inovativne s ciljem usmerjati in povezovati vse akterje inovacijskega podpornega okolja ter drugih uporabnikov. Portal ponuja pregled storitev za inovativne, borzo inovacij in borzo raziskovalnih kadrov, predstavitev in seznam inovatorjev, informacije o inovativnosti in pregled aktualnih novic in dogodkov.

Portal Izvozno okno

Portal Izvozno okno  ponuja odgovore na vprašanja vezana na internacionalizacijo poslovanja in pomoč slovenskim izvoznikom v vseh fazah izvoznega trženja. Na portalu so dosegljive vsebine o mednarodnem trgovanju, informacije o posameznih državah, kar vključuje informacije o poslovnem okolju in aktualnih poslovnih priložnostih, informacije o aktualnem dogajanju v državi in svetovanje podjetjem pri vstopi in širitvi poslovanja v državi ter pri reševanju problemov.

Portal Invest Slovenia

Portal Invest Slovenia ponuja informacije o poslovnem okolju v Sloveniji, informacije o dejavnostih, industrijskih conah in lokalnih dobaviteljih, povezave z gospodarstvom in lokalnimi oblastmi in informacije o investicijskih priložnostih.

Domače zasebne institucije 

Data d.o.o.

Data d.o.o. je podjetje, ki nudi celovito podporo mlademu podjetniku. Pomoč nudijo pri ustanavljanju s.p. ali d.o.o., pri pripravi poslovnih načrtov, pri cenitvi premičnih sredstev, itd. Nudijo tudi davčno in računovodsko svetovanje ter prirejajo izobraževalne programe (tečaje). Veliko uporabnih informacij za mlade podjetnike ponujajo tudi na spletni strani, kjer objavljajo tudi aktualne novice povezane s svetom podjetništva.

CEED Slovenija

CEED ponuja podjetnikom in njihovim izvršnim ekipam znanje, izkušnje in mrežo stikov, ki jih potrebujejo za pospeševanje rasti svojih podjetij ter za promocijo podjetniške kulture v širši družbi. CEED spodbuja poslovno rast med malimi in srednjimi podjetji ter usmerja podjetniške organizacije v vsej Jugovzhodni Evropi in po svetu. Ponujajo usposabljanje, svetovanje, mentorstvo, mreženja in prirejajo poslovne forume.

Informiran.si

Spletni portal Informiran.si uporabniku, ki zasleduje nek cilj, nudi celovito informacijsko podporo na vsakem koraku njegove poti do zastavljenega cilja. Uporabnika vodijo proti cilju s pomočjo interaktivnih obrazcev, postopkovnikov, navodil in pojasnil. Sodoben spletni program, razvit posebej za naše potrebe, preko obrazloženih vprašanj, ki jih zastavlja uporabniku, zazna njegove želje in potrebe in potek postopka prilagodi njegovim odgovorom. Rezultat je zato individualiziran, prilagojen posameznemu uporabnik in kot tak prinese uporabniku maksimalno korist.

Informiran.si na svojih spletnih straneh ponujajo tudi pameten e-obrazce. Gre za interaktivne predloge ("templates"), ki uporabnikom, ki nimajo pravnega predznanja, omogočajo, da si samostojno, hitro in kvalitetno izdelajo različne pravne dokumente (pogodbe, tožbe, predloge, dopise in podobno) preko spleta. Ponujajo še e-priročnike, ki na hiter in enostaven način razložijo vsebine, ki jih moramo pri svojem delu razumeti (kako ustanoviti s.p., kako ustanoviti d.o.o., osnove o pogodbah, kako sestaviti oporoko, kako zaposliti delavca, itd.)

Računovodja.com

Računovodja.com je spletni portal, ki uporabnikom nudi informacije povezane s financami, davki in računovodstvom v podjetju. Na spletni strani se objavljajo članki na temo davkov, evra, razpisov, carine, zakonov, dohodnine, itd. Stran obsega še e-seminarje in spletni forum, kjer administratorji uporabnikom odgovarjajo na zastavljena vprašanja ali pa poskušajo rešiti njihove konkretne probleme. Na portalu so prisotni še e-obrazci in seznam poslovne programske opreme.

Zavarovanje INAIL

Zavarovanje INAIL (Državni zavod za zavarovanje za primer nezgod pri delu in poklicnih bolezni) varuje delavce pred tveganjem nezgod na delovnem mestu in poklicnih bolezni.

To varstvo zadeva fizično in gospodarsko škodo, nastalo v primeru nezgode in poklicnih bolezni, ki so nastale pri delu, in delodajalce odvezuje odgovornosti za škodni dogodek (razen v primerih, v katerih je bila odgovornost za kaznivo dejanje kršitve zakonov o preventivi in higieni na delovnem mestu njihova).

Nezgoda pri delu je poškodba delavca, ki je nastala pri delu in lahko povzroči trajno ali začasno nezmožnost opravljanja dela ali smrt.

Poklicna bolezen je bolezen povzročena z neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev v določenem delovnem okolju. Povzroči lahko nezmožnost za delo ali smrt delavca.

Zavarovanje IPSEMA

Zavaruje zaposlene v pomorskem sektorju za primer nezgod in poklicnih bolezni.

Prispevki za socialno varnost

Prispevki so deleži plače (v primeru zaposlitve) ali dohodkov (v primeru samostojnega dela ali sodelovanja), namenjeni financiranju zakonsko predpisanih dajatev za socialno varstvo.

Njihovo plačevanje je običajno obvezno: obveznost za plačilo dajatev nastane na začetku delovne dejavnosti oz. ob nastopu drugih zakonsko določenih pogojev.

Prispevki se plačujejo pristojnim javnim subjektom, ki so pristojni tudi za izplačevanje prejemkov in za pravilno uporabo predpisov.

Sistem socialne varnosti ureja Državni zavod za socialno varstvo (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS), ki določa in pobira prispevke ter izplačuje pokojninske in druge dajatve za:
 • zaposlene v zasebnem in paradržavnem sektorju na splošno;
 • podjetnike;
 • samozaposlene s podobnim statusom kot zaposleni (parasubordinati);
 • delavce, vpisane v posebne sklade;
 • vodilne delavce v industrijskih podjetjih.
 

Prispevke za socialno varstvo zaposlenih v javnem sektorju, tako civilnih kot vojaških, upravlja Državni zavod za socialno varstvo zaposlenih v javni upravi (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, INPDAP).

Praviloma so za plačevanje prispevkov zadolženi delavci (ki se jim znesek za prispevke odšteje od bruto mesečne plače) in delodajalci (medtem ko so samozaposleni v celoti sami zadolženi za plačevanje prispevkov).

V primerih, ko je breme plačevanja prispevkov razdeljeno med delodajalca in delojemalca, delež delojemalca plačuje delodajalec, ki mora ustrezni znesek nakazati zavodu za socialno varstvo.

Plačilo prispevkov mora biti opravljeno najpozneje do 16. dne v mesecu po koncu zadnjega plačilnega obdobja: za to plačilo kazensko in civilno odgovarja delodajalec.

Poklicne blagajne

So neodvisni skladi, ki določajo in pobirajo obvezne prispevke v nekaterih kategorijah poklicev povsem neodvisno od INPS.
 • Socialnovarstvena blagajna za odvetnike (Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati);
 • Socialnovarstvena blagajna za inženirje in arhitekte (Cassa di previdenza ed assistenza per ingegneri e architetti);
 • Socialnovarstvena blagajna za geodete (Cassa di previdenza ed assistenza per i geometri);
 • Socialnovarstvena blagajna za ekonomiste (Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti);
 • Socialnovarstvena blagajna za farmacevte (Cassa di previdenza ed assistenza dei farmacisti);
 • Socialnovarstvena blagajna za svetovalce za zaposlovanje (Cassa di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro).
 

Trg dela

Z reformo trga dela leta 1997 je bila odpravljena izključna pristojnost državnih ustanov na področju povezovanja povpraševanja po delu in ponudbe. Posredniške naloge opravljajo zasebni subjekti in izvajalci, pri čemer je bilo deželam zaupano posredovanje zaposlitev, na primer:
 • redno zaposlovanje;
 • zaposlovanje v kmetijstvu;
 • zaposlovanje v sektorju uprizoritvenih umetnosti;
 • zaposlovanje delavcev iz držav, ki niso članice EU;
 • zaposlovanje delavcev, ki delajo doma;
 • zaposlovanje delavcev v gospodinjstvu;
 • uvajanje v javno funkcijo, razen centralne ravni države;
 • ter predizbor in usklajevanje povpraševanja in ponudbe ter pobude, ki spodbujajo tako usklajevanje.

Naloge, prenesene na dežele, se razdelijo na pokrajine, ki opravljajo upravne naloge v zvezi z vodenjem trga dela (redno in obvezno zaposlovanje).

Gospodarska zbornica

Gospodarska zbornica (CCIAA, Zbornica za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo) je neodvisen subjekt javnega prava, ki povezuje podjetja na določenem ozemlju in varuje njihove skupne interese, ustvarja poslovne možnosti in opravlja druge storitve za podjetja.

Posluje v okviru območja, za katero je pristojna, ki ponavadi sovpada s pokrajino.

Glavna dejavnost CCIAA je spodbujanje podjetništva, upravljanje prispevkov in spodbujanje podjetij, organizacija izobraževanj, simpozijev, promocija sejmov v tujini, izvoza in internacionalizacije, posredovanje v sporih, razvoj lokalnega in krajevnega gospodarstva, registracija patentov in blagovnih znamk, spodbujanje tehnoloških inovacij, statistične raziskave itd.

Vsaka gospodarska zbornica ima poslovni register, ki se vodi v skladu z informacijskimi tehnikami in bi ga lahko imenovali tudi matični urad podjetij: vsebuje vse podatke (ustanovitev, sprememba, prenehanje, težave itd.) o vseh podjetjih in zainteresirani lahko tam dobijo celotno sliko pravnega položaja vsakega podjetja.

Vsako podjetje plačuje letno pristojbino za financiranje teh dejavnosti, in sicer zbornično članarino.

Sektorska združenja

Sektorska združenja so sindikalne organizacije samozaposlenih ali podjetij v določenem sektorju gospodarstva. Namenjena so zastopanju in varstvu gospodarskih subjektov v določenem sektorju, za pomoč članom v odnosih z institucijami, javnimi ustanovami in sindikati zaposlenih.

Članstvo je prostovoljno (ni obvezno); člani lahko poleg sindikalne dejavnosti in zastopanja koristijo tudi druge storitve, tudi prek storitvenih podjetij: računovodska in upravna pomoč, plače in prispevki, birokratska opravila, svetovanje in upravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu, okolja in kakovosti, organizacija sejmov, pogodbe, izobraževanje in zbiranje podatkov.

V Italiji obstajajo sektorska združenja za vse gospodarsko-proizvodne dejavnosti, razdeljena po dejavnostih, velikostih, ozemljih, namenih itd. Zato jih je veliko in pogosto so razdeljena na konfederacije. Najpomembnejša so združenje industrialcev Confindustria, združenje trgovcev Confcommercio, združenje obrtnikov Confartigianato itd…

Dvostranske ustanove

So zasebni subjekti, ki jih sestavljajo sindikalna združenja delavcev in delodajalcev določene poklicne panoge.

V teh združenjih so delavci in delodajalci enakovredno zastopani, kar pomeni, da jih sestavlja enako število delavcev in delodajalcev.

Glavne dejavnosti so: združevanje obveznosti za plače (npr. dodatne mesečne plače, dopust), poklicno usposabljanje, varnost pri delu, socialnovarstvene dajatve.
Najpomembnejša dvostranska ustanova je Cassa Edile, gradbeniška blagajna, ki je ustanovljena v vsaki pokrajini. Članstvo je obvezno za gradbena podjetja, ki ji plačujejo prispevke.

Tuje institucije Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network je  največja podporna mreža Evropske komisije za mala in srednje velika  podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja, inovacij,  prenosa znanja in tehnologij ter sodelovanja v programih EU.

Tvoja Evropa – podjetniki

Spletni portal Tvoja Evropa – podjetniki je namenjen vsem podjetnikom, ki želijo poslovati tudi izven državnih meja, predvsem v državah Evropske unije. Portal je na voljo v vseh jezikih Evropske unije in je neke vrste poslovni vodič za vse, ki želijo svoje poslovanje razširiti v države Evropske unije.

Entrepreneur

Entrepreneur je spletni portal, ki nudi izčrpno bazo podjetniških vsebin v angleškem jeziku. Na portalu ponujajo zastonj podjetniške e-pripomočke in e-storitve, nasvete podjetnikom in zgodbe uspešnih podjetnikov ter podjetnic. Tu je mogoče najti tudi predstavitve poslovnih idej, se povezati v svetovno podjetniško mrežo ali najti informacije o ženskem podjetništvu.

YoungEntrepreneur.com

Spletna stran YoungEntrepreneur.com je namenjena vsem mladim podjetnikom ali tistim, ki se prvič srečujejo s podjetništvom. Portal zajema socialno mrežo in bloge ter forum, ki sta izključno namenjena podjetništvu, marketingu v podjetništvu in poslovanju malih podjetij. Na portalu je predstavljen tudi iskalnik, ki vam pomaga najti podjetniška orodja in storitve.