Ali je podjetništvo zame?
Zadnja sprememba: 12.04.2019

Ali je podjetništvo zame? Kdo sploh so podjetniki? So podjetniki rojeni ali priučeni?

Pogledi ekonomistov in drugih raziskovalcev s področja podjetništva se pri opredelitvi, kdo je podjetnik, močno razlikujejo. Kljub številnim težnjam po enotni definiciji se avtorji o tem še niso zedinili. Podjetniki imajo namreč različne psihološke značilnosti, prihajajo iz različnih družinskih okolij, imajo različne delovne izkušnje in so različno izobraženi, zaradi česar ne moremo določiti pravega podjetniškega profila.

Kljub temu pa so se skozi čas razvile številne teorije, ki podjetnikom pripisujejo določene psihološke značilnosti, po katerih naj bi se  razlikovali od ostale populacije. Teorije, ki obravnavajo psihološke značilnosti podjetnikov, izpostavljajo predvsem naslednje:

  • Potreba po neodvisnosti

 Podjetniki veljajo za osebe, ki se težko prilagajajo obstoječim sistemom in s težavo priznavajo avtoriteto nad sabo. So osebe, ki želijo delati po lastnih pravilih in načelih, zaradi česar se odločijo za ustanovitev lastnega podjetja. To jim omogoča, da imajo popoln nadzor nad svojim življenjem. Večina avtorjev uvršča potrebo po neodvisnosti med najmočnejše potrebe podjetnika. Osebe, ki imajo močno potrebo po neodvisnosti, so ponavadi samozavestne, sebične, naklonjene drugačnosti, postavljajo svoja pravila in imajo notranje mesto nadzora.

  • Potreba po dosežkih

Osebe, ki imajo nizko potrebo po dosežkih, najpogosteje sprejemajo ali zelo enostavne naloge, pri katerih je tveganje neuspeha nizko, ali zelo zahtevne naloge, s čimer lahko svoj morebitni neuspeh upravičijo. Nasprotno, osebe z visoko potrebo po dosežkih sprejemajo zmerno zahtevne naloge, ki jim še vedno predstavljajo izziv, a so obenem v okviru njihovih zmožnosti. Osebe z visoko potrebo po dosežkih iščejo nove izzive in stremijo k neodvisnosti. Njihovo največje zadovoljstvo je priznanje družbe za njihove dosežke. Podjetniki naj bi imeli v primerjavi z ostalimi skupinami v populaciji večjo potrebo po dosežkih. Podjetniki so posamezniki, ki se želijo uveljaviti in imajo željo po priznanju, zaradi česar se začnejo ukvarjati s podjetništvom. Res pa je, da je potreba po dosežkih značilnost vseh uspešnih ljudi, torej ne le podjetnikov - srečamo jo tudi pri uspešnih managerjih, športnikih, politikih, umetnikih itd..

  • Naklonjenost tveganju

Uresničevanje poslovne priložnosti zahteva od podjetnikov, da prevzemajo finančna, družbena in psihološka tveganja. Zaradi tega večina opredelitev podjetništva in podjetnika kot posameznika vsebuje naklonjenost tveganju kot eno od ključnih sestavin opredelitve. Richard Cantillon, irski ekonomist, je na primer že leta 1725 opredelil podjetnika kot osebo, ki prevzema tveganje. Po drugi strani sodobnejše raziskave kažejo, da so podjetniki pripravljeni sprejemati le zmerno tveganje. Podjetniki preučijo številne alternative, preden sprejmejo odločitev o poslu, s čimer zmanjšajo tveganje. Podjetniki niso naklonjeni tveganjem, ki so neobvladljive narave, vendar se pogosto zaradi njihove pretirane samozavesti, zaupanja vase in prepričanja o lastnih sposobnostih spustijo v tvegane situacije.

  • Notranji nadzor

Mesto nadzora predstavlja enega od pomembnih vidikov osebnosti. Nekatere osebe so prepričane, da so rezultati njihovih dejanj posledica lastnih odločitev in zmožnosti (notranje mesto nadzora), medtem ko so drugi prepričani, da so rezultati odvisni od sreče in naključij (zunanje mesto nadzora). Podjetniki so osebe z močno potrebo po dosežkih in željo po nadzoru nad lastnimi dejanji, zaradi česar jim pogosto pripisujejo notranji nadzor. Zanje je značilno, da si želijo nadzora nad svojim življenjem in verjamejo, da je rezultat njihovega dela odvisen zgolj od njih samih in ne od sreče ali naključij.

  • Samoučinkovitost

Sodobnejše raziskave s področja psiholoških značilnosti podjetnikov pripisujejo velik pomen zaznavanju samoučinkovitosti. Slednje lahko opredelimo kot prepričanje o lastnih zmožnostih za uspešno izvajanje nalog na različnih področjih, kot so na primer trženje, finance, vodenje itd. Zaznavanje lastne samoučinkovitosti vpliva na način razmišljanja, obnašanja in stopnjo motiviranosti. Osebe, ki sebe zaznavajo kot samoučinkovite, so ambiciozne in sprejemajo težke naloge, na katere gledajo kot na izzive, s katerimi se je treba spopasti. Postavljajo si visoke cilje in verjamejo v njihovo uresničitev. Poleg zgoraj izpostavljenih psiholoških značilnosti so raziskovalci pripisali podjetnikom še mnoge druge značilnosti, med katerimi sta pogosto izpostavljeni naklonjenost novim idejam in sposobnost zaznavanja tržnih priložnosti. Podjetniki neprestano iščejo nove priložnosti, zaradi česar so pozorni tako na tržne spremembe kot na spremembe v nakupnih navadah porabnikov. Za uspešno podjetniško kariero pa so poleg ustreznih psiholoških značilnosti pomembne tudi spretnosti in znanja, ki jih posameznik premore. Zato je smiselno, da najprej ocenimo svoja znanja, spretnosti in osebnost, se posvetujemo z najbližnjimi in tako ugotovimo, ali je podjetništvo za nas ter ali smo pripravljeni sprejeti vse, kar prinaša.