Kaj je življenjski cikel izdelka/storitve? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Življenjski ciklus izdelka/storitve ima v trženju zelo pomembno vlogo, saj se glede na to, v kateri fazi življenjskega cikla se nahaja izdelek/storitev, odločamo o trženjskih strategijah. Prav zato moramo pa biti pri razumevanju koncepta ŽCI previdni, da nas njegovo napačno razumevanje ne zavede. 

Življenjski ciklus izdelka predstavlja neke prepoznavne stopnje v zgodovini prodaje izdelka. Najbolj pogosto v literaturi srečamo delitve na štiri stopnje življenjskega ciklusa izdelka, in sicer:
 • Uvajanje izdelka na trg
 • Rast prodaje izdelka
 • Zrelost izdelka
 • Upadanje prodaje

Grafično to lahko podamo na naslednji način:

Pri grafičnem prikazu klasičnega modela življenjskega ciklusa izdelka kot osnovni merili uporabimo obseg prodaje na ordinatni osi in čas na abscisni osi. Kot dodatni merili na ordinatni osi lahko uporabimo višino dobička in stroškov po posameznih stopnjah ciklusa, kar nam omogoči še natančnejši vpogled v značilnosti posameznih stopenj.

Vsak izdelek/storitev ima torej svoj življenjski ciklus, ki je odvisen predvsem od vrste potreb, ki jih zadovoljuje, od značilnosti proizvodnje, ekonomske moči podjetja, stopnje odprtosti domačega trga in od intenzivnosti konkurence. Na trajanje posameznih stopenj pa vpliva lahko veliko dejavnikov. Podjetja se morajo predvsem zavedati, da je življenjska doba izdelkov/storitev je omejena, da donosi rastejo in padajo v različnih stopnjah življenjskega ciklusa in da izdelki zahtevajo na vsaki stopnji svojega življenjskega ciklusa drugačne strategije trženja, financiranja, proizvodnje, nakupa in kadrovanja.

Posebej omenimo neke posebne oblike življenjskih ciklov izdelka/storitve, ki so povezane predvsem z modnimi izdelki. Ti imajo namreč kratko življenjsko dobo, ki največkrat traja samo eno sezono. Do stopnje upadanja pari takšnih (modnih) izdelkih pride po določenih stopnjah. Prva stopnja je zanimiva za posebneže, ki vedno iščejo kaj novega in so za to pripravljeni tudi drago plačati. Ko je modna novost na tej stopnji sprejeta, se za nakup ta istega izdelka odločijo tudi posnemanja željni uporabniki. Na tretji stopnji pa se cena izdelka že zniža, da bi bil izdelek dostopen tudi drugim porabnikom. Ker modna novost izgubi pravo vrednost (modnost), hitro preide v stopnjo upadanja.

V zvezi s takimi izdelki /storitvami poznamo več oblik življenjskega cikla, kot so na primer t.im. življenjski slog, moda in modna muha.

Vir: Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.

Katere faze vsebuje življenjski cikel izdelka/storitve? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Najbolj pogosto sledi prodaja izdelka/storitve neki krivulji, ki jo lahko razdelimo na 4 dele: 
 • Uvajanje: v tem obdobju je značilna počasna rast in minimalni dobički. Izdelek/storitev se komaj vključuje v prodajne kanale. Na tej stopnji se mora podjetje odločiti med strategijo hitrega in počasnega posnemanja smetane, hitrim ali pa počasnim prodorom.
 
 • Rast: v tem obdobju je značilna hitra rast prodaje in naraščajoči dobički. Podjetje poskuša to fazo izkoristiti za izboljšanje izdelka/storitve, išče nove prodajne segmente in prodajne poti ter počasi zmanjšuje cene.
 
 • Zrelost:  prodaja začne počasi upadati in dobički se umirijo. Podjetje je primorano iskati nove strategije, da bi obnovilo rast prodaje. Zato poskuša spreminjati izdelek/storitev in prilagaja vse sestavine trženjskega spleta.
 
 • Upadanje: to je faza, v  kateri ne moremo več veliko storiti, da bi ustavili propad prodaje in dobička. Naloga podjetja je ugotoviti, kateri so slabi izdelki/storitve, nato pa razviti za vsakega posebej strategijo nadaljevanja, osredotočenja ali molzenja.  Na koncu pa je treba nekatere izdelke/storitve izločiti, tako da so za dobiček podjetja, zaposlene in porabnike posledice čim manjše.
 

Vir: Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.

Kako prilagodimo trženjske cilje življenjskemu ciklu? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Ko izdelek/storitev prehaja iz ene stopnje v drugo, se spreminjajo razni dejavniki, in sicer število in obnašanje konkurence, dohodek ali izguba in učinek trženjskih instrumentov. Zato se moramo na različnih stopnjah prilagajati z ustrezno o izbrati ustrezno trženjsko strategijo. Strategija je torej način ustvarjanja ciljev na trgu, na katerem se odvijajo neprestane spremembe, zato mora biti podjetje fleksibilno in prilagodljivo.

V fazi uvajanja je glavni trženjski cilj podjetja povečati zavedanje in spodbuditi preskus izdelka/storitve. To je obdobje, ko nove prednosti izdelka/storitve še niso zavestno sprejete, saj so kupci z njimi premalo seznanjeni. Zato mora proizvajalec potencialne potrošnike informirati o obstoju novega izdelka/storitve. Če upoštevamo le ceno in oglaševanje, lahko podjetje izbere strategijo hitrega pobiranja smetane, počasnega pobiranja smetane, strategijo hitrega prodiranja ali počasnega prodiranja. V tej fazi je konkurentov običajno malo, izdelujejo pa le osnovne različice izdelka/storitve. Zato se lahko podjetje odloči za visoko ali nizko raven vsake od trženjskih spremenljivk, kot so cene, tržno komuniciranje, distribucija in kakovost izdelka.

V fazi rasti je glavni trženjski cilj maksimizirati tržni delež. V tej fazi življenjskega cikla izdelka/storitve je glavni cilj podjetja, da si v množici podobnih izdelkov/storitev zagotovi čim boljši konkurenčni položaj in da se podjetje že pripravi na naslednjo fazo, ko povpraševanje ne bo več tako visoko. Podjetje v tej fazi uporablja različne strategije za podaljševanje  tega obdobja, ko trg raste. Tako lahko izboljša kakovost izdelka in mu doda nove značilnosti in izboljšan slog,  doda nove modele ter izdelke za boj proti konkurenci, vstopi v nove tržne segmente,  poveča število tržnih poti, oglašuje z namenom pridobitve naklonjenosti do izdelka/storitve ter lahko tudi zniža cene in s tem pritegne nek nov segment kupcev.

V fazi zrelosti je glavni trženjski cilj poleg še vedno maksimiziranja dobička tudi ohranjanje tržnega deleža. Podjetje ima v tej fazi možnosti uporabe strategije spremembe trga, spremembe izdelka/storitve ali pa spremembe trženjskega spleta. Trg poskuša povečati tako, da pridobiva potrošnike, ki od sedaj izdelka/storitev niso kupovali, da odkriva čisto nove tržne segmente ali da celo pridobiva kupce od konkurence. Lahko poskuša zainteresirati že obstoječe kupce, da bolj pogosto kupujejo izdelek/storitev ali pa predlaga nove načine uporabe izdelka/storitve. Nenazadnje lahko izdelek/storitev tudi spremeni, mu izboljša kakovost ali pa druge značilnosti. V tej fazi se lahko odloči  tudi za spremembe kateregakoli elementa v tržnem spletu, tako lahko spreminja cene, distribucijo in pa načine komuniciranja. Pri storitvah lahko spremeni način izvajanja storitev ali pa poskrbi za bolj usposobljeno osebje.

V fazi upadanja je glavni trženjski cilj zmanjšati izdatke in povečati žetev. Dobro poznavanje koncepta življenjskega cikla izdelka/storitve daje podjetju možnost, da že vnaprej narekuje potek cikla. To pomeni, da lahko podjetje načrtno vpliva na trajanje posamezne stopnje življenjskega cikla izdelka/storitve.  V stopnji upadanja se lahko tako podjetje odloči za  povečanje naložb podjetja, za vzdrževanje ravni naložb podjetja, za selektivno zmanjševanje naložb, za strategijo »žetve« ali »molzenja«  ali pa za hitro ukinitev dejavnosti s čim boljšo razporeditvijo tega premoženja.

Vir: Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.

Kako prilagodimo ceno izdelka/storitve življenjskemu ciklu? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

V različnih fazah življenjskega cikla izdelka/storitve obstaja na trgu tudi različna ponudba teh in povpraševanje. Zato je treba temu primerno prilagajati cene. V fazi uvajanja se podjetja najpogosteje odločajo za oblikovanje cen na osnovi stroškov in pribitka. V fazi rasti izberejo tako ceno, da jim bo omogočala tržni prodor. V fazi zrelosti morajo biti pri oblikovanju cen še najbolj pozorni na to, kaj se dogaja s konkurenco na trgu in se običajno pri oblikovanju cene odločajo za tako, ki je primerljiva ali na ravni najboljših tekmecev. V fazi upadanja pa se podjetja najpogosteje odločajo za znižanje cene.

Vir: Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.

Kako prilagodimo oglaševanje izdelka/storitve življenjskemu ciklu? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

V različnih fazah življenjskega cikla izdelka/storitve obstaja na trgu tudi različna ponudba teh in povpraševanje. Zato je treba temu primerno prilagajati oblike in intenzivnost komuniciranja. V fazi uvajanja morajo podjetja graditi zavedanje o izdelku pri zgodnjih kupcih in tudi pri posrednikih na tržnih poteh. Zato se odločajo za močno pospeševanje prodaje, ki spodbuja preskus podjetja. V fazi rasti podjetja gradijo zavedanje in vzbujajo zanimanje na širšem trgu. Včasih se v tej fazi tako zelo poveča povpraševanje, da se podjetja začasno odločijo za zmanjšanje obsega oglaševanja. V fazi zrelosti morajo biti pri oblikovanju cen še najbolj pozorni na to, kaj se dogaja s konkurenco na trgu in se običajno pri oblikovanju cene odločajo za tako, ki je primerljiva ali na ravni najboljših tekmecev. V fazi upadanja pa se podjetja najpogosteje odločajo za znižanje cene.

Vir: Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.

Kdaj lahko rečemo, da gre za nov izdelek/storitev? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Podjetje lahko pridobi nov izdelek/storitev z nakupom ali pa z lastnim razvijanjem izdelka/storitve. Možni so trije načini nakupa: nakup drugega podjetja; podjetje pridobi patent; nakup franšize ali licenčne pravice. Razvijanje lahko poteka na dva načina: lasten razvoj ali pa naroči razvoj pri samostojnih razvijalcih. Obstajajo tudi dejavniki, ki zavirajo uspešno razvijanje novega izdelka. To so pomanjkanje idej o novih izdelkih, razdrobljenost trgov – manjši segmenti, ovire, ki jih postavlja družba, država, visoki izdatki, povezani z razvojem novega izdelka, pomanjkanje kapitala, krajši čas razvoja in tudi krajši življenjski cikel izdelka/storitve. Razvijanje novih izdelkov/storitev je za podjetje nujno, saj le na ta način lahko dosežemo rast podjetja, zagotovi se rast dohodka, večjo konkurenčnost na trgu, zmanjša se poslovna tveganja in poveča se izvoz.

Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko rečemo, da gre za nov izdelek/storitev?  

Izdelek/storitev je namreč lahko nov za podjetje, ker česa takega ni še nikoli proizvajalo ali prodajalo ali pa nov za trg in gre za neko resnično inovacijo. Največkrat gre le za izboljšave že obstoječih izdelkov/storitev, resnično novi izdelki/storitve so zelo redki.
 
Pogosto se uporablja naslednja opredelitev (prirejeno po agenciji Booz, Allen & Hamilton, ki je opredelila 6 kategorij novih izdelkov):
 • novi izdelki/storitve v svetovnem merilu, ki ustvarjajo popolnoma nov trg,
 • nova skupina izdelkov/storitev, ki podjetju prvič omogočijo vstop na že obstoječi trg,
 • izdelki/storitve kot dodatki k že obstoječim skupinam izdelkov/storitev podjetja, ki dopolnjujejo prodajni program,
 • izboljšave že obstoječih izdelkov/storitev, ki zagotavljajo izboljšano delovanje ter povečano uporabno vrednost za kupca,
 • ponovno pozicionirani izdelki/storitve so sicer obstoječi, vendar pa usmerjeni na nov trg ali nov tržni segment,
 • izdelki/storitve, ki so po delovanju podobni ali enaki starim izdelkom/storitvam, vendar pa delujejo z nižjimi stroški.
 
Vir: Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.

 

Katere ravni izdelka poznamo? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Najbolj pogosto so v literaturi navedene naslednje ravni izdelka/storitve:
 • Jedro izdelka/storitve: osnovna storitev ali korist za kupca
 
 • Osnovni izdelek/storitev (ali tudi generični izdelek/storitev): vsebuje sestavine, njihovo delovanje in rezultate, ki so potrebni, da izdelek/storitev lahko obstane na trgu. Te sestavine se lahko med posameznimi izdelki/storitve iste vrste sicer razlikujejo, vendar ne bistveno. Sestavine izdelka/storitve, njihove funkcije in rezultati delovanja so pri nekaterih vrstah izdelkov/storitev lahko celo zakonsko določene, pri drugih so zadeva dobrih poslovnih običajev.
 
 • Pričakovani izdelek/storitev: vsebuje razen generičnih sestavin, njihovega delovanja in rezultatov še dodatne sestavine, delovanje in rezultate delovanja, s katerimi zadovoljuje pričakovanja kupcev.
 
 • Razširjeni izdelek/storitev: vsebuje razen generičnega in pričakovanega izdelka/storitve še vse tiste njegove sestavine, funkcije in rezultate delovanja, ki so nad pričakovanji kupca. Tudi na tej ravni izdelka/storitve velja, da se poleg pričakovanj kupca glede števila sestavin, funkcij in rezultatov delovanja izdelka, še dodatno povečujejo tudi kupčeva pričakovanja glede ravni kakovosti.
 
 • Potencialni izdelek/storitev: vsebuje razen prej omenjenih ravni še vse, kar bi lahko ponudnik storil, da obdrži ter pritegne nove kupce in kar presega njihova pričakovanja. Tega pa ponudnik pogosto ne more narediti v tolikšni meri, kot bi tudi sam želel, ker ga omejujejo morda finančna sredstva, znanje ali pa celo zakonodaja.
 
Vir: Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.

Kaj je izdelčni/storitveni splet? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Skupino izdelkov/storitev, ki so zelo povezani, ker izvajajo podobne funkcije, se prodajajo istim skupinam kupcev, se tržijo na isti način in po istih poteh ali sestavljajo poseben cenovni razred, imenujemo izdelčni/storitveni splet.

Večina podjetij proizvaja več kot en izdelek. Izdelčni spleti imajo določeno širino, dolžino, globino in skladnost. Glede na te štiri dimenzije se odločamo za izdelavo strategije izdelka/storitve podjetja.

Različnim skupinam izdelkov/storitev, ki sestavljajo izdelčni/storitveni splet, je potrebno redno oceniti koristnost za podjetje in dobičkonosnost ali možnost rasti. Tako podjetje ugotovi, katere skupine izdelkov/storitev v podjetju naj dobijo večjo podporo medtem ko je treba šibkejše skupine sčasoma izločiti.

Izdelčnemu spletu lahko določimo širino, dolžino, globino in skladnost.  Širina pove, koliko različnih skupin izdelkov ima podjetje, dolžina pa se nanaša na celotno število izdelkov v spletu. Globina pove, koliko različic vsakega izdelka v skupini je na voljo. Skladnost pa se nanaša na to, kako močne so povezave med različnimi skupinami izdelkov z vidika končne uporabe, tržnih poti ali morda kaj drugega.

Vir: Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.

Kaj je diferenciacija izdelka/storitve? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Podjetje uporabi strategijo diferenciacije, kadar se hoče razlikovati od konkurence. S tem doseže neke značilnosti izdelka ali storitve, ki  bodo vzrok, da bodo kupci dali prednost (preferirali) izdelkom/storitvam podjetja pred tekmeci. To ni enostavna naloga. Najti je treba take načine diferenciacije, ki bodo ustvarilke vrednost za kupce in jih tekmecem ne bo lahko izenačiti ali poceni posnemati. Najboljši načini diferenciacije so torej tisti, ki jih tekmeci najteže dosežejo ali posnemajo in tisti, ki so najbolj privlačni za kupce.

Podjetje lahko ustvari razlike (se diferencira) na petih področjih, in sicer pri izdelku, storitvah, osebju, tržnih poteh in podobi. Pri izdelku lahko poskrbi za drugačno obliko, druge značilnosti, skladnost, drugačno delovanje, trajnost, večjo zanesljivost, lažjo popravljivost, sodobnejši in privlačnejši slog izdelka in sodobnejše oblikovanje. Na področju storitev se lahko razlikuje od drugih ponudnikov po preprostem naročanju,  točni dostavi, prijetni namestitvi, dodatnemu izobraževanju kupcev, svetovanju kupcem, učinkovitem vzdrževanju in popravilih. Osebje je lahko bolj vljudno, ima več znanja, zbuja zaupanje, je zanesljivo, odzivno in komunikativno.  Diferenciranje na področju tržnih poti pomeni, da podjetje dobro poskrbi za geografsko pokritost, da so na tržnih poteh strokovni in učinkoviti.
 
Na področju podobe se podjetje lahko razlikuje od ostalih po prepoznavnem simbolu, medijih in odmevnih dogodkih. Napake, ki jih podjetje lahko naredi pri strategiji diferenciacije so:
 • Diferenciranje na podlagi značilnosti, ki jih kupci ne zaznavajo
 • Prekomerna diferenciacija (značilnosti izdelka presegajo potrebe kupcev)
 • Cenovna premija, ki jo kupci zaznavajo kot previsoko
 • Nezadostno opozarjanje na razlike
 • Diferenciacija “napačnih stvari”
 

Vir: Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.

Kaj je diverzifikacija? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Diverzifikacija je ena izmed strategij, ki jo podjetje uporabi za pridobivanje novih poslov. Pri strategiji diverzifikacije, z apliciranjem novih produktov in novih trgov, povečamo prodajni obseg in z njim donosnost dejavnosti podjetja. Diverzifikacija se lahko odvija na ravni podjetja ali na ravni ene same poslovne enote.  

Diverzifikacija lahko obsega:
 • Nadgradnjo obstoječih izdelkov/storitev in pa infrastrukture za obstoječe trge in tržne segmente,
 • Nadgradnjo obstoječih izdelkov/storitev za nove trge in tržne,
 • Razvoj novih, inovativnih, kreativnih in trendovskih izdelkov/ storitev ter infrastrukture za obstoječe trge, in
 • Razvoj novih trendovskih izdelkov/storitev za nove trge - pritegnitev novih tržnih segmentov z večjo dodano vrednostjo (še posebej polnjenje tržnih vrzeli).
 

Diverzifikacija zahteva, da podjetje pridobi nova znanja, novo tehniko in nove objekte. Iz tega sledi, da je diverzifikacija dokaj tvegana oblika strateškega pridobivanja novih poslov.

Katere so posebnosti trženja storitev? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Storitev pomeni dejanje ali delovanje, ki ga ena stran lahko ponudi drugi in je po svoji naravi neotipljivo.  Proizvodnja storitve je lahko ali pa tudi ne vezana na fizični izdelek.

Oblikovanje in izvajanje storitev je precej bolj zapleteno kot razvijanje in prodajanje izdelkov, saj moramo pri tem poznati značilnosti storitev. Od slednjih sta namreč odvisna kakovost storitev in v zvezi s tem zadovoljstvo uporabnika.

Razlike med izdelki in storitvami lahko najbolje opredelimo z naslednjimi značilnostmi storitev:

a) neopredmetenost ali neoprijemljivost (Pri razlikovanju storitev in izdelkov je najprej opazna neoprijemljiva narava storitev. Po nakupu storitve kupec pogosto nima v posesti ničesar opredmetenega)

b) praviloma neločljivost porabnika in izvajalca storitve (Storitve so praviloma ustvarjene in porabljene istočasno).

c) minljivost oziroma kratkotrajnost (Storitev ne moremo skladiščiti za kasnejšo prodajo in  uporabo. Ta problem se pojavi, kadar povpraševanje po storitvah niha.)

d) občutljivost na čas (Kakovost storitev se spreminja, odvisno od tega kdo, kje in kdaj jih izvaja.)

e) težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti (Zaradi neopredmetenosti storitev porabnik zelo težko ocenjuje vrednost storitve, ki jo je dobil, pa tudi izvajalec storitve ne more natančno nadzirati njene kakovosti)

f) visoka stopnja tveganja (Prav zaradi težavnosti pri ugotavljanju kakovosti je nakup storitev vedno bolj tvegano dejanje kot nakup izdelka)

g) prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov storitev (Prilagajanje ponudbe in izvedbe posebnim zahtevam porabnikov, čeprav je za številne storitve določena visoka stopnja standardizacije)

h) ustvarjanje osebnih stikov med kupcem in izvajalcem (Znanje in vedenje izvajalca storitve sta pri številnih storitvah odločilna za porabnikovo zadovoljstvo. Torej storitve temeljijo na odnosih med porabnikom in izvajalcem storitve)

Prav zaradi teh razlik med izdelki in storitvami je za trženje storitev bilo potrebno razširiti tržni splet iz elementov izdelek, cena, distribucija, promocija še na osebje, proces in fizični dokazi.

Vir: Potočnik V. 2000: Trženje storitev. Ljubljana: Gospodarski vestnik.

Kako poteka proces razvoja novega izdelka? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Podjetje razvija in uvaja nove izdelke v upanju, da bodo z njimi doživeli uspeh. Na večini trgov vlada namreč  izredno močna konkurenca in podjetja, ki se jim ne posreči razviti novih izdelkov,  zelo veliko tvegajo. Potrebe in okusi kupcev se stalno spreminjajo, vsak dan se srečujemo z novimi tehnologijami in naraščajočo domačo in tujo konkurenco. Prav zato so obstoječi izdelki zelo ranljivi. A na drugi strani je tvegano tudi razvijanje novega izdelka. Vodstvo podjetja mora določiti višino sredstev,  namenjenih za razvoj novega izdelka. Če želi podjetje uspeti z novim izdelkom, mora dobro organizirati delo na področju raziskav in razvoja, inženiringa, proizvodnje, nabave, trženja in finance.

Postopek nastajanja novega izdelka lahko razdelimo na naslednje faze:

 • Iskanje idej (določijo se izdelki in trgi, na katere se želi podjetje osredotočiti, nato pa se opredelijo cilji glede novega izdelka).
 • Ocenjevanje idej (ideje se zbirajo, zaželeno je najti čim večje število idej, pri ocenjevanju idej pa se mora podjetje izogibati napak).
 • Razvijanje in testiranje koncepta izdelka (ideje se pretvorijo v koncepte, ki jih je že možno testirati).
 • Razvoj trženjske strategije (izdelati je treba načrt trženjske strategije, s pomočjo katere bo podjetje izdelek uvedlo na trg).
 • Poslovna analiza (načrtovanje prodajo, ocena stroškov in dobička ter oceniti, če so pričakovanja v skladu s cilji podjetja).
 • Razvoj izdelka (ta stopnja zahteva že velik preskok v naložbe - zagotoviti je treba finančna sredstva).
 • Testiranje na trgu (ko se preveri, da je delovanje izdelka v funkcionalnem in psihološkem smislu zadovoljivo, izdelek opremijo z blagovno znamko, embalažo in začetnim programom trženja, da bi ga testirali v okolju, ki je za kupce pristno).
 •  Uvedba izdelka na trg (vedeti moramo kdaj, kje, za koga in kako).

Kateri dejavniki lahko negativno vplivajo na uspešnost procesa razvoja novega izdelka? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Veliko novih izdelkov doživi neuspeh na trgu. Razlogov je zelo veliko. Podjetje morda ni želelo verjeti negativnim rezultatom tržnih raziskav. Morda je podjetje precenilo trg. Tudi sam izdelek je lahko razlog za neuspeh, ker ni dobro oblikovan, ker je njegovo pozicioniranje na trgu napačno, ker njegovo oglaševanje ni dovolj učinkovito ali pa ima previsoko ceno. Velikokrat so stroški razvoja novega izdelka višji od pričakovanih ali pa je odziv konkurence močnejši, kot je podjetje pričakovalo. Najpogostejši razlogi za neuspešnost podjetja pri razvoju novih izdelkov so premalo dobrih idej o novih izdelkih na določenih področjih, velika razdrobljenost trgov (premajhni tržni segmenti), zakonodajne ovire, ovire, ki jih postavlja družba ali okolje, visoki izdatki, povezani z razvojem novega izdelka, pomanjkanje kapitala v podjetju in  posledično nekakovostne predhodne tržne raziskave, prekratek čas razvoja in prekratek življenjski cikel izdelka.

 

Kakšna je vloga embalaže izdelka? Odpri
Zadnja sprememba: 17.01.2020

Beseda embalaža pomeni v najširšem smislu nosilec, omot in vse tisto, v kar blago zavijamo, polnimo, vstavimo, pripravljamo, skratka embaliramo oziroma pakiramo. Embalaža mora ustvariti korist, kot so zaščita, prihranki, pripravnost in promocija. Tržniki morajo izdelati embalažo in jo funkcionalno in psihološko preizkusiti, da ugotovijo, ali dosega želene koristi in je usklajena s politiko in cilji podjetja. Embaliranje je lahko tudi priprava proizvodov za transport in prodajo, je pa tudi sredstvo, katerega namen je zaščita izdelka pred najrazličnejšimi zunanjimi vplivi poškodb (zlom, razsip, …) ter ohranjanje njegove prvotne, želene vrednosti. Embalaža torej ščiti vsebino, identificira proizvajalca, predstavlja trgovsko znamko in informira kupca o nakupu vsebine, vse to pa se realizira s stroški, ki so primerljivi s konkurenco. Moderna embalaža in moderen potrošnik, kot ga poznamo danes sta se pojavila šele z razvojem samopostrežne oblike nakupovanja po drugi svetovni vojni, v obdobju razcveta industrije, in sta se razvijala pod vplivom različnih faktorjev, ki so vidno vplivali na razvoj proizvodnje, distribucije in potrošnje. Dejavniki, ki so prispevali k večji uporabi embalaže kot trženjskega orodja, so  samopostrežni način prodaje (impulzivni nakupi),  premožni porabniki,  podoba podjetja in embalaže in možnost inovacij, ki lahko prinese precejšnje koristi porabniku in dobičke proizvajalcu. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati embalaža, so vedno bolj pestre in vedno več jih je. Prav zato je težko opredeliti vse funkcije, ki jih ima embalaža.

No, kot najpomembnejše funkcije embalaže pa lahko kljub vsemu naštejemo naslednje:
 • Funkcija nošenja oziroma vsebovanja izdelka (pravzaprav osnovni razlog za obstoj embalaže).
 • Funkcija zaščite oziroma ohranjanja vrednosti (embalaža ščiti izdelek pred negativnimi vplivi, ki izvirajo bodisi iz okolja bodisi iz lastnosti samega izdelka).
 • Funkcija olajšanja uporabnosti izdelka  (embalaža omogoča enostavnejšo uporabo izdelka in rokovanja z njim, enostavno zlaganje, polnjenje, hranjenje, odpiranje, zapiranje in podobno).
 • Komunikacijska funkcija (podaja osnovne informacije o izdelku, navodila za pravilno uporabo izdelka, tehnična navodila, datum proizvodnje in rok trajanja, opozorila o morebitnih škodljivih učinkih, informacije o sestavi izdelka…).
 • Sodelovanje v distribuciji izdelka.
 • Motiviranje k nakupu (embalaža informira kupca na splošno o vrsti izdelka in proizvajalcu, mu daje tudi podatke, ki so nujni za pravilno uporabo izdelka in za zadovoljitev različnih potreb v zvezi z njegovo uporabo).
 • Funkcija zaščite človekovega okolja (če jo lahko ponovno uporabimo, če jo lahko predelamo ali pa koristno uničimo).
 

Vir: Kotler, P. 2004. Management trženja (enajsta izdaja). Ljubljana: GV Založba.